การจัดการความรู้ สป.มท. - หน้าหลัก
ک��ر گاز� کا�کس کا�کس
22:18:15 - 01.07.2016

สมาชิกlog in

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Visitors Counter

26389543
หน้าหลัก
ข่าวกิจกรรม KM เดือนมิถุนายน 2559
เขียนโดย jammin   
Tuesday, 07 June 2016

1. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง
    การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และการร่างหนังสือราชการ
    วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนัก
    ตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ

แผน KM ปี 2559
เขียนโดย ทีม KM   
Tuesday, 22 March 2016

 

แผน KM ปี 2559

 

การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

2. ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม

3. การรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมการใช้น้ำ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 May 2016 )
ค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เขียนโดย ทีม KM   
Wednesday, 27 October 2010
     สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(Core Value) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพึงยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ  และก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการทำงานที่ดี
                                    " วิสัยทัศน์ดี  มีคุณธรรม  น้อมนำความพอเพียง"
     วิสัยทัศน์ดี  หมายถึง  ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบงานปฏิบติและ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์  จึงต้องเป็นผู้ที่มีภูมิความรู้และมีวิสัยทัศน์  มองการณ์ไกลไปข้างหน้า
     มีคุณธรรม  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  ใช้หลักธรรมาภิบาล  และมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

     น้อมนำความพอเพียง หมายถึง  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างสม่ำเสมอ


 แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 13 October 2015 )

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดแสดงความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจในการให้บริการความรู้ของเว็บไซต์ km สป.มท. มากน้อยเพียงใด