การจัดการความรู้ สป.มท. - หน้าหลัก
ک��ر گاز� کا�کس کا�کس
19:02:15 - 29.07.2016

สมาชิกlog in

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Visitors Counter

26404902
หน้าหลัก
ข่าวกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2559
เขียนโดย jammin   
Tuesday, 12 July 2016

1.  การประชุมทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ (KM TEAM) สป.มท. 
ครั้งที่ 1/2559  ณ ห้องประชุมคลังสมอง ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ
(ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ สดร.)

     - องค์ความรู้ที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น.
     - องค์ความรู้ที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น.
     - องค์ความรู้ที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

แผน KM ปี 2559
เขียนโดย ทีม KM   
Tuesday, 22 March 2016

 

แผน KM ปี 2559

 

การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

2. ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม

3. การรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมการใช้น้ำ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 May 2016 )
ค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เขียนโดย ทีม KM   
Wednesday, 27 October 2010
     สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(Core Value) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพึงยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ  และก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการทำงานที่ดี
                                    " วิสัยทัศน์ดี  มีคุณธรรม  น้อมนำความพอเพียง"
     วิสัยทัศน์ดี  หมายถึง  ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบงานปฏิบติและ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์  จึงต้องเป็นผู้ที่มีภูมิความรู้และมีวิสัยทัศน์  มองการณ์ไกลไปข้างหน้า
     มีคุณธรรม  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  ใช้หลักธรรมาภิบาล  และมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

     น้อมนำความพอเพียง หมายถึง  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างสม่ำเสมอ


 แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 13 October 2015 )

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดแสดงความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจในการให้บริการความรู้ของเว็บไซต์ km สป.มท. มากน้อยเพียงใด