การจัดการความรู้ สป.มท. - หน้าหลัก
ک��ر گاز� کا�کس کا�کس
06:55:20 - 29.05.2016

สมาชิกlog in

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Visitors Counter

26365655
หน้าหลัก
ข่าวกิจกรรม KM เดือนพฤษภาคม 2559
เขียนโดย jammin   
Tuesday, 19 April 2016
1. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดูงานที่บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ในวันพุธที่ 4 พ.ค. 59
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการ
ปลูกฝัง และสร้างค่านิยมแนวทางการลดปริมาณการใช้น้ำแก่บุคลากรของ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. ขอเชิญร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
กทม. ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 18 May 2016 )
แผน KM ปี 2559
เขียนโดย ทีม KM   
Tuesday, 22 March 2016

 

แผน KM ปี 2559

 

การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

2. ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม

3. การรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมการใช้น้ำ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 May 2016 )
ค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เขียนโดย ทีม KM   
Wednesday, 27 October 2010
     สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(Core Value) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพึงยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ  และก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการทำงานที่ดี
                                    " วิสัยทัศน์ดี  มีคุณธรรม  น้อมนำความพอเพียง"
     วิสัยทัศน์ดี  หมายถึง  ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบงานปฏิบติและ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์  จึงต้องเป็นผู้ที่มีภูมิความรู้และมีวิสัยทัศน์  มองการณ์ไกลไปข้างหน้า
     มีคุณธรรม  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  ใช้หลักธรรมาภิบาล  และมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

     น้อมนำความพอเพียง หมายถึง  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างสม่ำเสมอ


 แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 13 October 2015 )

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดแสดงความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจในการให้บริการความรู้ของเว็บไซต์ km สป.มท. มากน้อยเพียงใด