คลังความรู้
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
รวมวีดีโอการบรรยาย
ติดต่อคณะทำงาน KM

หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
จังหวัด

 


 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

counter


ค่านิยมสร้างสรรค์ สป.มท. "วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง" วิสัยทัศน์ สป.มท. "เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่" วัฒนธรรมองค์การ สป.มท. "ใฝ่หาความรู้ ส่งเสริมคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม"วารสารดำรงราชานุภาพ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย
"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน"


ข่าวประชาสัมพันธ์

30 ก.ย. 65 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และแบบสำรวจองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
- หนังสือถึงสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
- แบบสอบถามและแบบสำรวจฯ
5 ก.ค. 65 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
หลักสูตร "รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" >> รายละเอียด
24 มิ.ย. 65 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รอบการประเมินที่ 2/2565
>> รายละเอียด
22 เม.ย. 65 การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
- แบบรายงาน
12 เม.ย. 65 ขอส่งแผนการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
- แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 มี.ค. 65
21 ม.ค. 65 การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ สป.มท. ครั้งที่ 1/2565
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษา สป. ที่ 76/2554 ลว 23 ก.พ.2554
- คำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สป. พ.ศ. 2565
- ระเบียบวาระการประชุม (ฉบับย่อ)
- ระเบียบวาระการประชุม (ฉบับเต็ม)
- ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้
- ปฏิทินการดำเนินงานของคณะทำงานฯ
- แบบตอบรับการประชุม
- รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2565
14 ม.ค. 65 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
การสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 >> คลิก
7 ธ.ค. 64
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รอบการประเมินที่ 1/2565
>> รายละเอียด
2 พ.ย. 64 พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๒
- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
- หนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- กำหนดการ
20 ต.ค. 64 ขอมอบคู่มือการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
- หนังสือถึงส่วนราชการระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- คู่มือการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย >> e-Book
30 ก.ย. 64 การมอบวารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 21 ฉบับที่ 63
ประจำเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2564
เรื่อง "นักวางแผนมืออาชีพ"
- หนังสือถึงส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด สป.มท.
- หนังสือถึงสำนักงานจังหวัด
- อ่านวารสารดำรงราชานุภาพ เรื่อง "นักวางแผนมืออาชีพ"

>> อ่านทั้งหมด

 

คำสั่ง

      - แต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สป. พ.ศ. 2565 ที่ 477/2565 ลว 2 มี.ค. 2565
      - แต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สป. พ.ศ. 2564 ที่ 580/2564 ลว 16 มี.ค. 2564 

      - แต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สป. พ.ศ. 2563 ที่ 313/2563 ลว 14 ก.พ. 2563 
      - แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษา สป. ที่ 76/2554 ลว 23 ก.พ. 2554 

แผนการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้
     
 - แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      
-
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     
 - แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ สป.มท.
     
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

    
      สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(Core Value) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพึงยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ  และก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการทำงานที่ดี


                  " วิสัยทัศน์ดี  มีคุณธรรม  น้อมนำความพอเพียง"

      วิสัยทัศน์ดี
  หมายถึง  ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบงานปฏิบติและ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์  จึงต้องเป็นผู้ที่มีภูมิความรู้และมีวิสัยทัศน์  มองการณ์ไกลไปข้างหน้า

      มีคุณธรรม  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  ใช้หลักธรรมาภิบาล  และมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน


     น้อมนำความพอเพียง หมายถึง  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างสม่ำเสมอ