KM สป.มท.
Best Practice
ผลงานวิจัย
ถอดความรู้จาก Cops
วารสารดำรงราชานุภาพ
เอกสารความรู้
ข่าวสารน่ารู้
ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
e-book
e-Learning
รวมลิงค์
คำถามที่ถามบ่อย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
ติดต่อคณะทำงาน KM
ข่าวกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2559
เขียนโดย ทีม KM   
Wednesday, 14 September 2016

   

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 29 September 2016 )
แผน KM ปี 2559
เขียนโดย ทีม KM   
Tuesday, 22 March 2016

 แผน KM ปี 2559

 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

2. ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม

3. การรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมการใช้น้ำ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 May 2016 )
ค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เขียนโดย ทีม KM   
Wednesday, 27 October 2010
     สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(Core Value) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพึงยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ  และก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการทำงานที่ดี

                  " วิสัยทัศน์ดี  มีคุณธรรม  น้อมนำความพอเพียง"
     วิสัยทัศน์ดี  หมายถึง  ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบงานปฏิบติและ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์  จึงต้องเป็นผู้ที่มีภูมิความรู้และมีวิสัยทัศน์  มองการณ์ไกลไปข้างหน้า
     มีคุณธรรม  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  ใช้หลักธรรมาภิบาล  และมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

     น้อมนำความพอเพียง หมายถึง  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างสม่ำเสมอ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 13 October 2015 )