กลุ่มงานการเงิน การคลัง และพัสดุ

        มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

       

สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้
       1. เรื่องการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550
       2. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการเงิน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550
       3. เรื่อง การบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551
       4. เรื่องการบริหารพัสดุครั้งที่ 2 (ข้อสังเกตจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน สป.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551
       5. เรื่องการบริหารพัสดุ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551
       6. เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552>>ดาวน์โหลดเอกสาร
       7. เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ 2 (การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552
       8. เรื่อง การพัสดุ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
       9. เรื่อง การจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
       10. เรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553
       11. เรื่อง การประเมินความคุ้มค่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553
       12. เรื่อง การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
       13. เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554
       14. เรื่อง แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554
       15. เรื่อง ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
       16. เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554
       17. เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554
       18. เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555
       19. เรื่อง การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555
       20. เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
       21. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557
       22. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ e-bidding เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558
       23. เรื่อง ปัญหาที่พบบ่อยในการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  
       24. เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
            - ฟังเสียงการบรรยาย
            - เอกสารประกอบการบรรยาย
       25. เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561
             - เอกสารประกอบการบรรยาย
             - วีดีโอการบรรยาย
             - สรุปการบรรยาย
       26. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
             - แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง โดย อธิวัฒน์ โยอาศรี
             - แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง โดย อธิวัฒน์ โยอาศรี (ท่านถาม เราตอบ)
             - เสียงการบรรยาย
       27. เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
             - เอกสารประกอบการบรรยาย
             - ระเบียบบริหารงบประมาณ
             - เสียงการบรรยาย