จำนวนผู้เข้าชม
conter12

กลุ่มงานการเงิน การคลัง และพัสดุ

        มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
        สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้


29
เรื่อง เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
- ร่างสรุปการบรรยาย
28
เรื่อง การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
27
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ระเบียบบริหารงบประมาณ
- เสียงการบรรยาย
26
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง โดย อธิวัฒน์ โยอาศรี
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง โดย อธิวัฒน์ โยอาศรี (ท่านถาม เราตอบ)
- เสียงการบรรยาย
25
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
24
เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
- ฟังเสียงการบรรยาย
- เอกสารประกอบการบรรยาย
23
22
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ e-bidding เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1