จำนวนผู้เข้าชม
web counter free

กลุ่มการพัฒนา

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้

4
เรื่อง ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล    วันที่ 23 ก.ค.63 เวลา
       - ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
       - การพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย สำนักงาน ก.พ.
       - วีดีโอการบรรยาย
       - สรุปการบรรยาย
3
เรื่อง การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ วันที่ 9 ก.ค.63
       - การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ โดย นางธีรีสา มัทวพันธุ์
       - ส่งเสริมนวัตกรรมภาครัฐ โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย
       - วีดีโอการบรรยาย
       - สรุปการบรรยาย
2
รื่อง "ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สู่จังหวัด 4.0" เมื่อวันที่ 28 พ.ค..62
           - หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
             โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
           - ศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center : GECC     
             โดย นางมาลินี ภาวิไล      
           - เสียงการบรรยาย 

           -
สรุปการบรรยาย
1
การพัฒนาชนบทในสไตล์รัสเซีย  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552
           - สรุปการบรรยาย
           - เอกสารประกอบการบรรยาย