จำนวนผู้เข้าชม
conter12

กลุ่มการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้

6
เรื่อง มหาดไทยร่วมใจขับเคลื่อนลดและคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
- มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573
   โดย นายบัญชาการ วินัยพานิช กรมป้องกันและควบคุมมลพิษ
- มหาดไทยร่วมใจขับเคลื่อนการลดและคัดแยกขยะ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดย กรมการปกครอง
- การจัดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- สรุปการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
5
4
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการให้บริการภาครัฐและการจัดทำคู่มือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
3
เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554
2
เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล ครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552
1
เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2552