กลุ่มการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้
       1. เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2552
       2. เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล ครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552
       3. เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554
       4. เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการให้บริการภาครัฐและการจัดทำคู่มือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557