กลุ่มงานด้านบุคลากร

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้
       1. เรื่อง แนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบใหม่  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
       2. เรื่อง วิธีระงับความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554
       3. เรื่อง การขยายเพดานเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559