จำนวนผู้เข้าชม
conter12

กลุ่มงานด้านบุคลากร

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้

8
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 3/2564
เรื่อง การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 9 เมษายน 2564
- ประเด็นการบรรยาย
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2563
- แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- วีดีโอการบรรยาย
- ร่างสรุปการบรรยาย

7
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 6/2563 
เรื่องถอดรหัส : การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และจับดีกรีคดีทุจริตคอร์รัปชัน    วันที่ 2 ก.ย.63
- เอกสารบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
6
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 ต.ค.62 เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค digital disruptive world ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
      - การบริหารงานบุคคลยุคใหม่ โดย นายพงศ์โพยม วาศภูติ
      - People Management in Digital Disruptive World โดย นายมนูญ สรรค์คุณากร
      - เสียงการบรรยาย
5
เรื่อง มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
4
3
2
1