กลุ่มงานการต่างประเทศ

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้
       1. เรื่อง งานพิธีการทูตและการต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553
       2. เรื่อง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555
       3. เรื่อง อาเซียนขยับ มหาดไทยเขยื้อน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
       4. เรื่อง อาเซียนขยับ มหาดไทยเขยื้อน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559