จำนวนผู้เข้าชม
free counter


กลุ่มงานการต่างประเทศ

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้

4
เรื่อง อาเซียนขยับ มหาดไทยเขยื้อน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
3
เรื่อง อาเซียนขยับ มหาดไทยเขยื้อน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
2
เรื่อง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555
1
เรื่อง งานพิธีการทูตและการต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553