กลุ่มทั่วไป

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้
       1. เรื่อง จิตสำนึกการให้บริการ  วันที่ 10 มีนาคม 2553
       2. เรื่อง แนวทางจริยธรรมของข้าราชการ  วันที่ 29 พฤษภาคม 2554
       3. เรื่อง เทคนิคการวัดความพึงพอใจในการให้บริการ  วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
       4. เรื่อง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ   วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
       5. เรื่อง การทำงานอย่างมีความสุข วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
       6. เรื่อง การประหยัดพลังงาน  วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
       7. เรื่อง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  วันที่ 5 มีนาคม 2558
       8. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  วันที่ 14 กรกฎาคม 2558  
       9. ความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน  วันที่ 2 กันยายน 2558
       10. แนวทางการประหยัดน้ำ วันที่ 26 เมษายน 2559