กลุ่มทั่วไป

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้
       1. เรื่อง จิตสำนึกการให้บริการ  วันที่ 10 มีนาคม 2553
       2. เรื่อง แนวทางจริยธรรมของข้าราชการ  วันที่ 29 พฤษภาคม 2554
       3. เรื่อง เทคนิคการวัดความพึงพอใจในการให้บริการ  วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
       4. เรื่อง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ   วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
       5. เรื่อง การทำงานอย่างมีความสุข วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
       6. เรื่อง การประหยัดพลังงาน  วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
       7. เรื่อง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  วันที่ 5 มีนาคม 2558
       8. เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  วันที่ 14 กรกฎาคม 2558  
       9. เรื่อง ความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน  วันที่ 2 กันยายน 2558
       10. เรื่อง แนวทางการประหยัดน้ำ วันที่ 26 เมษายน 2559
       11. เรื่อง เทคนิคการสรุปกรอบแนวคิดเพื่อการนำเสนอ (Powerpoint) อย่างมีประสิทธิภาพ
            โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
            - วีดีโอการบรรยาย
            - สรุปการบรรยาย

       12. เรื่อง รู้ลึก รู้รอบ ขอบเขตการเขียนหนังสือราชการ โดย นายอำนาจ ศรีพูนสุข
            - เอกสารประกอบการบรรยาย
        
   - สรุปการบรรยาย
       13. เรื่อง การโอนทรัพย์สินและการขอใช้พื้นที่/ที่ดินที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61
             - เอกสารประกอบการบรรยาย
             - วีดีโอการบรรยาย
             - สรุปการบรรยาย
       14.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คาเฟ่อเมซอน และสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน ของ บ.ปตท.จก.(มหาชน)
            และครั้งที่ 2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บ.ซีพีออลล์ จก. (มหาชน)
            - สรุปการดูงาน