จำนวนผู้เข้าชม
conter12

กลุ่มทั่วไป

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้

14
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คาเฟ่อเมซอน และสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน ของ บ.ปตท.จก.(มหาชน)
และครั้งที่ 2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บ.ซีพีออลล์ จก. (มหาชน)
- สรุปการดูงาน
13
เรื่อง การโอนทรัพย์สินและการขอใช้พื้นที่/ที่ดินที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
12
เรื่อง รู้ลึก รู้รอบ ขอบเขตการเขียนหนังสือราชการ โดย นายอำนาจ ศรีพูนสุข
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
11
เรื่อง เทคนิคการสรุปกรอบแนวคิดเพื่อการนำเสนอ (Powerpoint) อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
10
เรื่อง แนวทางการประหยัดน้ำ วันที่ 26 เมษายน 2559
9
เรื่อง ความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน  วันที่ 2 กันยายน 2558
8
เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
7
เรื่อง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  วันที่ 5 มีนาคม 2558
6
เรื่อง การประหยัดพลังงาน  วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
5
เรื่อง การทำงานอย่างมีความสุข วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
4
เรื่อง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ   วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
3
เรื่อง เทคนิคการวัดความพึงพอใจในการให้บริการ  วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
2
เรื่อง แนวทางจริยธรรมของข้าราชการ  วันที่ 29 พฤษภาคม 2554
1
เรื่อง จิตสำนึกการให้บริการ  วันที่ 10 มีนาคม 2553