การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
หัวข้อ "รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในบริบทกระทรวงมหาดไทย"
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560