จำนวนผู้เข้าชม
counter
  กลุ่มการเมือง การปกครอง


        กลุ่มการเมืองการปกครอง มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
        สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้

4
เรื่อง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในบริบทกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
3
2
1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  


>