กลุ่มการเมือง การปกครอง

        กลุ่มการเมืองการปกครอง มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

       

สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้
       1. เรื่อง การร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550
       2. เรื่อง นานาทัศนะการปฏิรูปประเทศไทย เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2553
       3. เรื่อง บทบาทของกระทรวงมหาดไทยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555
       4. เรื่อง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในบริบทกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
           - เอกสารประกอบการบรรยาย
           - วีดีโอการบรรยาย