จำนวนผู้เข้าชม
counter
กลุ่มการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สป.มท. (PMQA)

       กลุ่มการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สป.มท. (PMQA) มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้

5
4
การทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556

เอกสารประกอบการบรรยาย
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2556
- กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยฯ
- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยฯ
- บัญชีการมอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับการประเมินข้าราชการ สป.มท.
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.มท.
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
- สรุปการบรรยาย
3
การปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (PMQA) หมวด 6 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
2
1