ลุ่มการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ของ สป.มท.(PMQA)

        กลุ่มการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สป.มท. (PMQA) มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

       

สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้
       1. เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 
       2. เรื่อง การนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553
       3. การปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (PMQA) หมวด 6 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
       4. เรื่อง การทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556>>ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
       5. ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน Corporate Social Responsibility โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560