กลุ่มคอมพิวเตอร์กับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล

        มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้
         1. เรื่อง เทคนิคการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
         2. เรื่อง ปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีแก้ไข  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2550
         3. เรื่อง ปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีแก้ไข  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2550
         4. เรื่อง การบริหารเว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550
         5. เรื่อง เทคนิคการใช้ Internet และการจัดการ virus เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551
         6. เรื่อง เทคนิคการใช้ Internet และการจัดการ virus  เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม 2551
         7. เรื่อง เรื่องการบริหารจัดการเ ว็บ km สป.มท. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551
         8. เรื่อง เทคนิคการกำจัดไวรัส เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552
         9. เรื่อง เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 (การจัดเก็บข้อมูลและการกู้ข้อมูลเบื้องต้น) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552
        10. เรื่อง  เทคนิคการจัดทำเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552
        11. เรื่อง ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ทำข้อสอบไม่ได้สาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไรบ้าง โดย ชัยพิพัฒน เด่นจักรวาฬ 
        12. เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553
        13. เรื่อง แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558
        14. เรื่อง การสร้างแบบสอบถาม, การใช้ Dropbox และ Google Drive เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

       เอกสารดาวน์โหลด

          1.  เทคนิคการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร  
          2.  การใช้โปรแกรมCalm Win Free Antivirus 
          3.  การปรับแต่งค่าโปรแกรมCalm Win Free Antivirus
          4.  การปรับแต่งค่าเพื่อนำไปใช้งานกับ  Handy Drive
          5.  การป้องกันการเปิดโดยอัตโนมัติ