จำนวนผู้เข้าชม
counter

กลุ่มคอมพิวเตอร์กับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล

        มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน   
        สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้

14
13
12
เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553
11
10
เรื่อง  เทคนิคการจัดทำเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552
9
เรื่อง เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 (การจัดเก็บข้อมูลและการกู้ข้อมูลเบื้องต้น) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552
8
เรื่อง เทคนิคการกำจัดไวรัส เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552
7
6
5
4
3
เรื่อง ปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีแก้ไข  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2550
2
เรื่อง ปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีแก้ไข  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2550
1
เรื่อง เทคนิคการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
- สรุปการบรรยาย
- เทคนิคการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์                     เอกสารดาวน์โหลด

                     1.  การใช้โปรแกรมCalm Win Free Antivirus 
                     2.  การปรับแต่งค่าโปรแกรมCalm Win Free Antivirus
                     3.  การปรับแต่งค่าเพื่อนำไปใช้งานกับ  Handy Drive
                     4.  การป้องกันการเปิดโดยอัตโนมัติ