กลุ่มภาษาอังกฤษ

        มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้
       1. สนทนาประสบการณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551
       2. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551
       3. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551
       4. สนทนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551
       5. สนทนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551