จำนวนผู้เข้าชม
counter

กลุ่มภาษาอังกฤษ

        มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
        สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้

5
4
3
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551
2
1