ลุ่มสารบรรณ

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้
       1. การเสนอหนังสือผู้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 
       2. การเสนอหนังสือผู้บังคับบัญชา ครั้งที่ 2 (การใช้บันทึกเล็ก) เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2551
       3. การเสนอหนังสือต่อต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559