กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้
       1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้กับกรมการปกครอง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551
       2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้กับกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551