จำนวนผู้เข้าชม
conter12

กลุ่มบทบาททางสังคม

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้

3
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553
2
เรื่อง บทบาท หญิง-ชาย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552
1
เรื่อง มุมมองบทบาทหญิงชาย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551