กลุ่มการจัดทำแผน

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้
       1. เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551
       2. เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2/2552  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
       3. เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
       4. แนวความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์แบบ Blue Ocean  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552
       5. เทคนิคการเขียนโครงการ  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552
       6. เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552
       7. เทคนิคการจัดทำแผน/โครงการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2553
       8. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำแผน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553
       9. การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
       10. การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy map) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557