จำนวนผู้เข้าชม
free counter

กลุ่มการจัดทำแผน

       มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) อย่างไม่เป็นทางการภายในส่วนกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยมารวมกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ จากการพบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน  
       สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำมาถ่ายทอดได้ ดังนี้

11
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
11.1 ภาพรวมการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายและแผนในระดับพื้นที่ (One Plan) นายทรงกลด สว่างวงศ์
11.2 การบริหารคณะกรรมการหมู่บ้าน และการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดย กรมการปกครอง
11.3 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและระดับตำบล
       พ.ศ. 2562 โดย กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
11.4 การจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดย กรมการพัฒนาชุมชน
11.5 การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ โดย นายนพรัตน์ ศรีพรหม กรมการปกครอง
11.6 วีดีโอการบรรยาย
11.7 สรุปการบรรยาย
10
การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy map) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557
9
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
8
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำแผน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553
7
เทคนิคการจัดทำแผน/โครงการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2553
6
เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552
5
เทคนิคการเขียนโครงการ  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552
4
แนวความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์แบบ Blue Ocean  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552
3
เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
2
เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2/2552  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
1
เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551