สถานที่ติดต่อ

        สถาบันดำรงราชานุภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0 2221 5958 โทร. สป. 50565
โทรสาร 0 2221 5958