สถานที่ติดต่อ

        สถาบันดำรงราชานุภาพ
        สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
        ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ
        เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
        โทร. 0 2221 5958 โทร. สป. 50565
        โทรสาร 0 2221 5958