คลังความรู้
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
รวมวีดีโอการบรรยาย
ติดต่อคณะทำงาน KM

หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
จังหวัด

 


 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

counter


ค่านิยมสร้างสรรค์ สป.มท. "วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง" วิสัยทัศน์ สป.มท. "เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่"


35. การมอบวารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 21 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2564
      เรื่อง "นักวางแผนมืออาชีพ"
      - หนังสือถึงส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด สป.มท.
      - หนังสือถึงสำนักงานจังหวัด
      - อ่านวารสารดำรงราชานุภาพ เรื่อง "นักวางแผนมืออาชีพ"

34. ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้             
      สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแบบสำรวจองค์ความรู้ที่จำเป็น
      ในการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      - หนังสือถึงส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด สป.มท.
      - หนังสือถึงสำนักงานจังหวัด
      - ทำแบบสอบถามและแบบสำรวจฯ

33. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามตัวชี้วัดที่ 4
      "ร้อยละของจำนวนข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
      ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ"
      - หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
      - แบบฟอร์มรายงาน PDF, แบบฟอร์ม Excel
      - หนังสือถึงหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาภาคทุกภาค
      - แบบฟอร์มรายงาน PDF, แบบฟอร์ม Excel
      - หนังสือถึงสำนักงานจังหวัด
      - แบบฟอร์มรายงาน PDF, แบบฟอร์ม Excel

32. การจัดกิจกรรม KM Day สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      เรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด"
      - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
         เรื่อง "เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      - หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
      - หนังสือถึงหน่วยงานระดับกรมในสังกัด มท.
      - หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
      - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
         เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด"

      - เข้าชมผลงาน คลิก

31. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.
      ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน
      ของหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2
      อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
      - หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท. และสำนักงานรัฐมนตรี มท.
      - หนังสือถึงหน่วยงานระดับกรมในสังกัด มท.
      - หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
      - ประเด็นการบรรยาย
      - คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2563
      - แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      - วีดีโอการบรรยาย
      - สรุปการบรรยาย

30. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.
      ครั้งที่ 2 /2564 เรื่อง เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
      วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
      - กำหนดการ
      - เอกสารประกอบการบรรยาย
      - วีดีโอการบรรยาย
      - สรุปการบรรยาย

29. รายงานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564
      เมื่อวันอังคารที่ 23 ก.พ.64 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชั้น 8 อาคารดำรงราชานุสรณ์
      กระทรวงมหาดไทย
      - หนังสือถึงคณะทำงานจัดการความรู้ สป.มท.
      - รายงานการประชุม
      - แบบรับรองรายงานการประชุม

28. การเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามตัวชี้วัดที่ 4
      "ร้อยละของจำนวนข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
      ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ"
      - หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
      - หนังสือถึงกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคทุุกภาค
      - หนังสือถึงสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
      - แบบรายงาน excel / แบบรายงาน PDF
    
27. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.
      ครั้งที่ 1 /2564 เรื่อง การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
      - เอกสารประกอบการบรรยาย
      - วีดีโอการบรรยาย
      - สรุปการบรรยาย

26. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.
      ครั้งที่ 6 /2563 เรื่อง ถอดรหัส : การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และจับดีกรีคดีทุจริตคอร์รัปชัน   
      วันที่ 2 ก.ย.63
       - เอกสารบรรยาย
       - วีดีโอการบรรยาย
       - สรุปการบรรยาย

25. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.
      ครั้งที่ 5 /2563 เรื่อง ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 23 ก.ค.63
       - ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
       - การพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย สำนักงาน ก.พ.
       - วีดีโอการบรรยาย
       - สรุปคำบรรยาย
       - หนังสือถึงส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท และหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
       - หนังสือถึงจังหวัดทุกจังหวัด

24. ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจฯ
      - แบบสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ ปี 2563
      - แบบสำรวจความต้องการที่จะให้ สป.มท.สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
      - หนังสือถึงหน่วยงานภายใน สป.มท.
      - หนังสือถึงส่วนราชการระดับกรมในสังกัด มท.
      - หนังสือถึงสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด

23. การเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามตัวชี้วัดที่ 4
      "ร้อยละของจำนวนข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
      ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อเสริมสร้างศักย-ภาพในการปฏิบัติราชการ"
      - หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
      - แบบรายงาน (PDF) / แบบรายงาน Excel
      - หนังสือถึงสำนักงานจังหวัด
      - แบบรายงาน (PDF) / แบบรายงาน Excel

22. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      จัดส่งให้ สดร. ภายในวันที่ 30 มิ.ย.63
      - หนังสือถึงสำนักนโยบายและแผน
      - หนังสือถึงสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
      - หนังสือถึงสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
      - องค์ความรู้ที่ 1
      - องค์ความรู้ที่ 2
      - องค์ความรู้ที่ 3

21. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.
      ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ    
      วันที่ 9 ก.ค.63 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2
       อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
       - การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ โดย นางธีรีสา มัทวพันธุ์
       - ส่งเสริมนวัตกรรมภาครัฐ โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย
       - วีดีโอการบรรยาย
       - สรุปการบรรยาย

20. นำส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 313/2563 ลว 14 ก.พ.63
      เรื่อง แต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
      - หนังสือเรียนทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้
      - คำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานฯ

19. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.
      ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง มหาดไทยร่วมใจขับเคลื่อนการลดและคัดแยกขยะ
      วันที่ 25 ก.พ.63 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2
       อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
     - มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก
       พ.ศ. 2561-2573 โดย นายบัญชาการ วินัยพานิช กรมป้องกันและควบคุมมลพิษ
     - มหาดไทยร่วมใจขับเคลื่อนการลดและคัดแยกขยะ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
     - มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดย กรมการปกครอง
     - การจัดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     - สรุปการบรรยาย
     - วีดีโอการบรรยาย

18. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.
      ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่
      ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
      - ภาพรวมการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายและแผนในระดับพื้นที่ (One Plan)
        โดย นายทรงกลด สว่างวงศ์
      - การบริหารคณะกรรมการหมู่บ้าน และการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดย กรมการปกครอง
      - แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน
        แผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและระดับตำบล พ.ศ. 2562 โดย กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
      - การจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดย กรมการพัฒนาชุมชน
      - การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ โดย นายนพรัตน์ ศรีพรหม กรมการปกครอง
      - วีดีโอการบรรยาย
      - สรุปการบรรยาย

17. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.
      ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 ต.ค.62 เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค digital
      disruptive world ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
      - การบริหารงานบุคคลยุคใหม่ โดย นายพงศ์โพยม วาศภูติ
      - People Management in Digital Disruptive World โดย นายมนูญ สรรค์คุณากร
      - เสียงการบรรยาย
      - สรุปการบรรยาย

16. ประกาศยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     - หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
     - หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
     - ประกาศ

15. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง "มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้"
     วันที่ 9 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
      - เอกสารประกอบการบรรยาย
      - วีดีโอการบรรยาย
      - สรุปการบรรยาย

14. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
      เรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ" เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62
       - สรุปการบรรยาย

13การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
       เรื่อง "ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สู่จังหวัด 4.0" เมื่อวันที่ 28 พ.ค..62
       - หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
       โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
       - ศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact : GECC
       โดย นางมาลินี ภาวิไล
       - เสียงการบรรยาย
       - สรุปการบรรยาย

12การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
      เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ" เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62
      โดย นางสาวณัฐฐวรรณ อินทรทิตย์
      - เอกสารประกอบการบรรยาย
      - ระเบียบบริหารงบประมาณ
      - เสียงการบรรยาย

11. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
      เรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง" เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62
      โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
      - แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
      - แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง (ท่านถาม เราตอบ)
      - เสียงการบรรยาย

10. หลักราชการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์
      - หลักราชการ 10 ประการ

9. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
    เรื่อง ชวนมหาดไทย ปรับพฤติกรรมเพื่อลดขยะ เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62
    - แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย โดย นายบัญชาการ วินัยพานิช
    - แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง โดย ผอ.คณิตา ราษฎร์นุ้ย
    - มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน สถ.
    - ชวนมหาดไทยปรับพฤติกรรม เพื่อลดขยะ โดย กพร.สป.
    - เสียงการบรรยาย
    - สรุปการบรรยาย

8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คาเฟ่อเมซอน และสถาบันพัฒนา
    ศักยภาพธุรกิจน้ำมัน ของ บ.ปตท.จก.(มหาชน) และครั้งที่ 2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
    บ.ซีพีออลล์ จก. (มหาชน)
    - สรุปการดูงาน

7.การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
    ครั้งที่ 4 เรื่อง การโอนทรัพย์สินและการขอใช้พื้นที่/ที่ดิน ที่ราชพัสดุ
    เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 โดย นายทวีชัย ลิยี่เก ผอ.กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
    กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
    - เอกสารประกอบการบรรยาย
    - วีดีโอการบรรยาย
    - สรุปการบรรยาย

6. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง
    รู้ลึก รู้รอบ ขอบเขตการเขียนหนังสือราชการ โดย นายอำนาจ ศรีพูนสุข
    - เอกสารประกอบการบรรยาย
    - สรุปการบรรยาย

5.  กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง
    เทคนิคการสรุปกรอบแนวคิดเพื่อการนำเสนอ (Powerpoint) อย่างมีประสิทธิภาพ
    โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
     - วีดีโอการบรรยาย
     - สรุปการบรรยาย

4.  กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย นางพรทิพย์ พวงคุ้ม กรมบัญชีกลาง
    - เอกสารประกอบการบรรยาย
    - วีดีโอการบรรยาย
    - สรุปการบรรยาย

3. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง
    พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    โดย นายสามารถ แสงรินทร์ เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60
    - ฟังเสียงการบรรยาย
    - อกสารประกอบการบรรยาย

2. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในบริบทกระทรวงมหาดไทย" โดย  
ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
    - เอกสารประกอบการบรรยาย
    - วีดีโอการบรรยาย

1. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน Corporate Social Responsibility"
    โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
    - สรุปการบรรยาย

 

 

คำสั่ง
      - แต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สป. พ.ศ.2564 ที่ 580/2564 ลว 16 มี.ค.2564 
      - แต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สป. พ.ศ.2563 ที่ 313/2563 ลว 14 ก.พ.2563 
      - แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษา สป. ที่ 76/2554 ลว 23 ก.พ.2554 

แผนการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้
     
 - แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     
 - แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ สป.มท.
     
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

    
      สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(Core Value) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพึงยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ  และก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการทำงานที่ดี


                  " วิสัยทัศน์ดี  มีคุณธรรม  น้อมนำความพอเพียง"

      วิสัยทัศน์ดี
  หมายถึง  ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบงานปฏิบติและ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์  จึงต้องเป็นผู้ที่มีภูมิความรู้และมีวิสัยทัศน์  มองการณ์ไกลไปข้างหน้า

      มีคุณธรรม  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  ใช้หลักธรรมาภิบาล  และมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน


     น้อมนำความพอเพียง หมายถึง  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างสม่ำเสมอ