KM สป.มท.
Best Practice
ผลงานวิจัย
ถอดความรู้จาก Cops
วารสารดำรงราชานุภาพ
เอกสารความรู้
ธ ทรงเป็นพลังแผ่นดิน
ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
e-book
e-Learning
รวมลิงค์
คำถามที่ถามบ่อย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
ติดต่อคณะทำงาน KM
ข่าวกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2560

1. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย.60
    - หนังสือเชิญ
    - กำหนดการ
    - แบบตอบรับ

2. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในบริบทกระทรวงมหาดไทย" โดย ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
    - เอกสารประกอบการบรรยาย
    - วีดีโอการบรรยาย

3.  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน Corporate Social Responsibility" โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
    - หนังสือถึงหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.
    - หนังสือถึงจังหวัด
    - สรุปการบรรยาย

 

 

แผนการจัดการความรู้ สป.

คำสั่ง
      - แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษา สป. ที่ 76/2554 ลว 23 ก.พ.2554 
     
- แต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สป. พ.ศ.2560 ที่ 547/2560 ลว 11 พ.ค.2560 

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      1. การทบทวนองค์ความรู้และสำรวจความต้องการด้านการจัดการความรู้
          1.1 ส่วนกลาง

          1.2 ส่วนภูมิภาค
      2. การประชุมคณะทำงานฯ
          2.1 การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560 (วันศุกร์ที่ 17 มี.ค.2560)
             - เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ
             
- รายงานการประชุมคณะทำงานฯ  
          
2.2 การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560 (วันศุกร์ที่ 17 มี.ค.2560)
            
- เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ
             
- รายงานการประชุมคณะทำงานฯ 

แผนการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้
      - แผนการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      -
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 


ค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
    
      สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(Core Value) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพึงยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ  และก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการทำงานที่ดี


                  " วิสัยทัศน์ดี  มีคุณธรรม  น้อมนำความพอเพียง"

      วิสัยทัศน์ดี
  หมายถึง  ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบงานปฏิบติและ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์  จึงต้องเป็นผู้ที่มีภูมิความรู้และมีวิสัยทัศน์  มองการณ์ไกลไปข้างหน้า

      มีคุณธรรม  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  ใช้หลักธรรมาภิบาล  และมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน


     น้อมนำความพอเพียง หมายถึง  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างสม่ำเสมอ