การจัดการความรู้ สป.มท. - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ک��ر گاز� کا�کس کا�کس
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย ทีม KM   
Tuesday, 02 October 2012

1.  การค้า การลงทุน ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดย กรมการค้าต่างประเทศ

     ที่มา : การประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
              วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม S.D. Avenue

2.  มุมมองของภาคเอกชนต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2555
     โดย นายฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล  ประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการศูนย์ฯ AEC PROMPT

     ที่มา : ประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
              วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม S.D. Avenue

3.  รายงานการศึกษาโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย
     โดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

4.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน  โดย  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

     ที่มา : เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

5.  อาเซียนและ"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"  โดย สำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

     ที่มา : เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

6.  ไทยกับ AEC ในยุคสมัยแห่งเอเซีย  โดย ฝ่ายวิจัยธุรกิจ  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

7.  การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ AFTA กับการปรับตัวสู่ AEC  โดย นายฉัตรชัย  เลื่อมประเสริฐ
     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

8.  คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียน โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
     ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

9.  ประสบการณ์และโอกาสทางธุรกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน
     โดย คุณทักษ์ ศรีรัตโนภาส  ผู้อำนวยการด้านโครงการร่วมทุนและการค้าระหว่างประเทศ
     บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

     ที่มา : การสัมมนาเรื่อง มุกดาหารกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
              เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จ.มุกดาหาร

10.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community:AEC
       ที่มา  : เว็บไซต์ ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ 
                สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

11.  จังหวัดมุกดาหารกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
      โดย  นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

      ที่มา : การสัมมนาเรื่อง มุกดาหารกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
               เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จ.มุกดาหาร

12.  ความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอนุภูมิภาค โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
      เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
      สำนักงานพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

      ที่มา : การสัมมนาเรื่อง มุกดาหารกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
               เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จ.มุกดาหาร

13.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC : ASEAN Economic Community 
       ที่มา : เอกสารความรู้สถาบันดำรงราชานุภาพ ฉบับที่ 15/2554   

14.  ประชาคมเศรษฐกืจอาเซียนและผลกระทบ-การปรับตัวของกระทรวงมหาดไทย
      โดย นายสุภัฒ  สงวนดีกุล ผู้อำนวยการสำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
      กระทรวงพาณิชย์

15.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community:AEC
       ที่มา  : เว็บไซต์ ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ 
                สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

16.  วิสัยทัศน์ (Vision) หอการค้าไทย "ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต
       คือภารกิจหอการค้า"
       (ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด

17.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
      โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
      (ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
      ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2554 วันที่ 22 กรกฎาคม
      2554 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา)

18.  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
      ในภูมิภาค โดย นายชูวิทย์ มิตรชอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
      ทางเศรษฐกิจ
      (ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด
      ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2554 วันที่ 22 กรกฎาคม
      2554 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา)

19.   สถานการณ์และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของต่างประเทศต่อประเทศไทย

20.   บทบาทและผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านการค้าโลก โดย อ.อัญชนา วิทยาธรรมอัช

21.  สรุปสาระสำคัญความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN Korea Free Trade
       Agreement : AKFTA) โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
       (ทีมา : เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)

22.  สรุปสาระสำคัญ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุ่น (Agreement on Comprehensive 
       Economic Partnetship Among Member States of the Association of Southeast Asain
       Nations and Japan : AJCEP) โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
       (ที่มา : เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)

23.   ความตกลงการค้าเสรีบีมสเทค (BIMSTEC Free Trade Area : BIMSTEC FTA) 
       โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
       (ที่มา :  เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)

24.   เขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย (Thailand - India Free Trade Agreement : TIFTA)
       โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
       ทื่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

25.   เขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน (Asean-China Free Trade Agreement : ACFTA) โดย กรมเจรจาการค้า
       ระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
       ที่มา : เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

26.   ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (greater Mekong Subregion
       Cross-Border Transport Agreement  GMS CBTA)

       ที่มา : เว็บไซต์กรมการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

27.   กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Economic
       Cooperation : GMS)
       ที่มา : เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

28.   ยุทธศาสตร์ภูมิภาคของอาเซียน (ASEAN Hub)
       ที่มา : เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

29.   ทิศทางการพัฒนา/การติดต่อการค้าระหว่างประเทศ โดย สำนักยุทธศาสตร์การเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์
        ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 41 

30.   การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี/ลู่ทางและการปรับตัวของการลงทุน โดย สำนักการค้าบริการและการลงทุน กระทรวงพาณิชย์
        ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 41

31.   จังหวัดหนองคายกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015 โดย วิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
        ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 41

32.   จังหวัดนครพนม : โอกาส ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
        โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครพนม
        ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 41

33.   บทบาทและผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านการค้าโลก โดย อ.อัญชนา  วิทยาธรรมอัช
        ที่มา : การบรรยายแก่นักศึกษาหลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 57 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ. บางละมุง จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

34.   ชนบทไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดย ไพศาล สุขปัญญา
        ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44  

35.   โอกาส ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดมุกดาหาร โดย ชาญวิทย์ วสยางกูร
        ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 15 February 2013 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >