การจัดการความรู้ สป.มท. - ศัพท์ภาษาอังกฤษ สถานที่-ตำแหน่ง
ک��ر گاز� کا�کس کا�کس
หน้าหลัก arrow KM สป.มท. arrow ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน arrow ศัพท์ภาษาอังกฤษ สถานที่-ตำแหน่ง
ศัพท์ภาษาอังกฤษ สถานที่-ตำแหน่ง PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย ทีม km   
Tuesday, 10 October 2006

         ส่วนกลาง / รัฐวิสาหกิจ   


                สถานที่                          ภาษาอังกฤษ 
กระทรวงมหาดไทย  Ministry of Interior 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  Office of the Permanent Secretary 
กรมการปกครอง  Department of Provincial Administration 
กรมการพัฒนาชุมชน  The Community Development Department 
กรมที่ดิน  Department of Lands 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  Department of Disaster Prevention and Mitigation 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  Department of Public Works and Town & Country Planning 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  Department of Local Administration 
การไฟฟ้านครหลวง  The Metropolitan Electricity Authority 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  Provincial Electicity Authority 
การประปานครหลวง The Metropolitan Waterworks Authority 
การประปาส่วนภูมิภาค 
Provincial Waterworks Authority 
องค์การตลาด  The Marketing Organization 
                        กอง                         ภาษาอังกฤษ
กองกลาง  General Affairs Division 
กองการเจ้าหน้าที่  Personnel Division 
กองคลัง  Finance Division 
กองการต่างประเทศ  Foreign Affairs Division
กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์  Inspection and Grievances Division 
กองสารนิเทศ  Information Division 
สถาบันดำรงราชานุภาพ  Prince Damrongrajanubhab  Institute of Research and Development 
สำนักกฎหมาย  Legal Affairs Bureau 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
The Board of Personel Standard for Local Government Bureau
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Information Technology and Communication Centre  
สำนักนโยบายและแผน  Policy and Planning Bureau 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด 
Provincial Administration Development and Promotion Bureau 
             ตำแหน่ง
                       ภาษาอังกฤษ
รักษาราชการแทน  Acting + ชื่อตำแหน่ง
ปฏิบัติราชการแทน  For + ชื่อตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  Minister of Interior 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  Deputy Minister of Interior 
ผู้ฃ่วยรัฐมนตรี  Vice Minister of Interior 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  Permanent Secretary for Interior 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  Deputy Permanent Secretary for Interior
อธิบดี Director General of the............ 
รองอธิบดี  Deputy Director General of the ..... 
ผู้ตรวจราชการ  Inspector 
เลขาธิการ  Secretary General 
ผู้อำนวยการกอง  Division   Director 
ผู้อำนวยการสำนัก  Bureau Director 
ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย  Advisor of the Ministry of Interior 
ที่ปรึกษากฎหมาย  Legal Advisor 
ที่ปรึกษาระดับ 11 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  Principal Advisor 
ที่ปรึกษาระดับ 10  Senior Advisor 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ9 Senior Expert 
นักบริหาร  Executive Officer 
นักปกครอง  Senior Administrator
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง  Assistance Permanent Secretary for Inyerior 
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  Human Resource Development Officer 
นายช่างภาพ Photographer 
นายช่างศิลป์ Graphic Designer 
นิติกร  Legal Officer 
บรรณารักษ์  Librarian 
บุคลากร  Personnel  Officer 
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร  Communication Electric Engineer 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  Assistant Library Service Officer 

          ส่วนภูมิภาค

           สถานที่             ภาษาอังกฤษ                               
ศาลากลางจังหวัด                                     Provincial Hall                                                                            
สำนักงานจังหวัด  Governor's Office
ที่ว่าการอำเภอ  District Office 
ที่ว่าการกิ่งอำเภอ  Minor District Office 
                ตำแหน่ง                ภาษาอังกฤษ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด  Governor 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  Vice Governor 
ปลัดจังหวัด  Deputy Governor 
นายอำเภอ  District Chief Officer 
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ  Minor District Chief Officer 
ปลัดอำเภอ  Assistant District Chief Officer 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  Chief of  ชื่อจังหวัด Governor's Office 
หัวหน้ากลุ่มงาน Chief of the .....GROUP 
หัวหน้างาน  Chief of the......Section 
หัวหน้าฝ่าย  Chief of the......Subdivision 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  Chief of the
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  Chief of the  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ Chief of the Directing Devision
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  Computer Technical Officer 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  Data Entry Operator 
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร  Communication Chief Electician 
ช่างไฟฟ้าสื่อสาร  Communication Electrician 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  Internal Auditor 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  Finance and Accounting Officer 
เจ้าพนักงานการพัสดุ  Supplies Officer 
เจ้าพนักงานธุรการ  Clerical Officer 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  Assistant Finance and Accounting Officer 
เจ้าหน้าที่ธุรการ  Clerk 

      ท้องถิ่น
 
            สถานที่                 ภาษาอังกฤษ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                  Provincial Administrative Organization (PAO)                    
เทศบาล  Municipality 
เทศบาลนคร  City  Municipality
เทศบาลเมือง  Town Municipality 
เทศบาลตำบล  Subdistrict Municipality 
สำนักงานเทศบาล  Office of the ....Municipality 
องค์การบริหารส่วนตำบล  Subdistrict Administrative Organization (SAO) 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  Office of the SAO   /   SAO Office 
ที่ว่าการอำเภอ  ....District Office 
ที่ว่าการกิ่งอำเภอ  ....Minor District Office 
                  ตำแหน่ง                         ภาษาอังกฤษ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  Chief Executive of the PAO 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  Deputy  Chief Executive of the PAO
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  Chief Administrator of the PAO
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  Deputy Chief Administrator of the PAO 
นายกเทศมนตรี  Mayor 
รองนายกเทศมนตรี  Deputy Mayor 
ปลัดเทศบาล  Municipal Clerk
รองปลัดเทศบาล  Deputy Municipal Clerk 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  Chief Executive of the SAO 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  Deputy Chief Executive of the SAO 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  Chief Administrator of the SAO 

         ที่มา : 1. นามสงเคราะห์ส่วนราชการและตำแหน่ง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 2548

                  2. นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย 2546-2547

                  3. คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป มหาดไทย xyz

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 06 January 2011 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >