องค์ความรู้ : E-Inspection

        1. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

        2. ที่มาของการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องทุกข์และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

        3. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน : การดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

        4. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 130/2551 ลว 4 มี.ค.51 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
            ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

        5. นโยบายการนำระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-inspection มาใช้ในการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย

        6. การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยราชการของไทย

        7. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์

        8. แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์

        9. นโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

        10. บทบาทหน้าที่ของ "ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา" โดย นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม

        11. คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานและติดตามข้อมูลตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัด/จังหวัด จัดทำโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        12. คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานและติดตามข้อมูลประเด็นการตรวจประจำเดือน จัดทำโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        13. คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ จัดทำโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        14. กลยุทธ์และเทคนิคการบริการที่ประทับใจ

        15. มท.1 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกบ่ายวันศุกร์
             ที่มา : http://www.parliament.go.th/