องค์ความรู้ : การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล

       การมีส่วนร่วมของประชาชน

       1. คุณสมบัติและการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ

       2. เอกสารสรุปเกี่ยวกับลักษณะของการตรวจราชการ อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการและหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

       3. คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 73/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจราชการระดับพื้นที่

       4. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจราชการโดย สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
           ที่มา : โครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
           ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2554

       การตรวจราชการ

       1. กรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ และการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง  โดย ชนิดา อาคมวัฒนะ

       2. รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (Annual Inspection Report)
           ของผู้ตรวจราชการ (ฉบับเผยแพร่ประชาชน) กระทรวงมหาดไทย

       3. รายงานภาพรวมระดับโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กระทรวงมหาดไทย โดย สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัด
           กระทรวงมหาดไทย

       4. สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่สนับสนุน
           การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดย สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัด
           กระทรวงมหาดไทย

       5. โครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของ
           ผู้ตรวจราชการ  กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดย สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

       6. สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
           โดย สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       7. การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล โดย สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       8. การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล โดย ปรียานุช  เจริญผล
           ที่มา : เอกสารความรู้ สดร. ฉบับที่ 17/2554

       9. สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558
           ณ อาคาร KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ