องค์ความรู้ : การสนับสนุนการบริหารงานของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
                                  

              1. แนวทางการจัดทำ และการเชื่อมโยงแผนระดับพื้นที่ >> ดาวน์โหลด

              2. การเชื่อมโยงแผนระดับชาติสู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่ >> ดาวน์โหลด

              3. การบริหารโครงการและงบประมาณ >> ดาวน์โหลด