องค์ความรู้ : กลยุทธ์การขับเคลื่อนสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : OSM

       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ OSM

       1. นายวิชัย  ศรีขวัญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ให้สัมภาษณ์ในรายการ "เดินหน้าพัฒนาราชการไทยและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ" บันทึกเทปรายการ 
           เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552  ณ หอประชุมกองทัพเรือ  
           (ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. ปีที่ 23 ฉบับที่ 222 เดือนมิถุนายน 2552)

       2.  แนวคิดการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  โดย  ดร.ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ
           (ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 31)            

       3. มารู้จักหน่วยบริหารกลยุทธ์ (OSM)กันเถอะ  โดย  ดร.ชัจจ์ชนันต์  ธรรมจินดา
           (ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 31)

       4. การบริหารราชการแบบกลุ่มจังหวัด  โดย  นายมนุชญ์  วัฒนโกเมร

       5. เทคนิคการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  โดย  สุมิตรา  ศรีสมบัติ

       6. หน่วยบริหารยุทธศาสตร์ (OSM) คืออะไร

       7. สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด OSM โดย ส่วนประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สบจ.สป.
           (ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนมกราคม 2551) 

       8. OSM "โอกาสที่ท้าทาย"  โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
           (ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2552)

       9. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด  โดย  สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
           (ที่มา : จดหมายข่าว สป. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2552)

       10. บทความสัมภาษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร (นายต่อพงษ์  อ่ำพันธุ์)  เรื่อง สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

       11. สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  โดย เมฆินทร์  เมธาวิกูล

 

       การบริหารงานของ OSM

       1. การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำปีสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด :OSM  เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551  เวลา 08.00-16.30 น.
           ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
           ที่มา :รายงานประจำปี 2551  Annual  Report  2552  ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย           

       2. การแต่งตั้งและพัฒนาผู้บริหารให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละกลุ่ม/จังหวัด  โดย  นายสงวน  ธีระกุล
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 31

       3. การบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  โดย  นายสุวัฒน์  ตันประวัติ
           (ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 31)

       4. การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  โดย  ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 31

       5. ทิศทางการพัฒนาสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 31

       6. ภาวะซับซ้อนของยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดต่อศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operation Center:ROC)  โดย ไพศาล  วิมลรัตน์

       7. กลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค  โดย  ธัญญชนก  เจริญปรุ
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 27

 

       บทบาทหน้าที่ของ OSM

       1. แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ตามกรอบ พรฎ.การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ 
           ที่มา : http://www.ins.moi.go.th/

       2. เทียบเคียง อดีต-ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  โดย  ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 31

       3. สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : OSM  โดย  จาดุร  อภิชาตบุตร
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 31

       4. บทบาทและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  โดย  นายเส่ง  สิงห์โตทอง
           ที่มา : http://www.phrae.go.th/

       5. บทบาทของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)  โดย  จินตนา  สิงหเทพ
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 27