องค์ความรู้ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการนำแผนกลยุทธ์
                   การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.มท. ไปปฏิบัติ


        แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

        1. เกณฑ์ประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัด
            กระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ  โดย ชัจจ์ชนันต์  ธรรมจินดา

        2. การพัฒนาสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับจังหวัด  กรณีตัวอย่าง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

        3. แนวคิดการบริหารผลงาน (Performance Management System) จากมุมมองผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์  โดย อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์

        กระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือการนำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัต

        1. เอกสารสรุปกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่อง การนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.มท. ไปสู่การปฏิบัติ โดย นายชัจจ์ชนันต์  ธรรมจินดา

        2. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวางแผลกลยุทธ์ด้าน HRD อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์

        3. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ตอน-เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย "การดูงานนอกสถานที่- Side Visit" 
           โดย อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์

        4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย ชัจจ์ชนันต์  ธรรมจินดา

        5. แผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  โดย ชัจจ์ชนันต์  ธรรมจินดา

        6. กระบวนการนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ โดย ชัจจ์ชนันต์  ธรรมจินดา

        7. ข้อควรระวังในการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้าน HRD  โดย อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์

        8. รายงานสรุปผลการสำรวจสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2552 โดย สำนักงาน ก.พ.

        9. เทคนิคการบริหารความสุขด้วยหลัก P-D-C-A  โดย อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์

        10. เหตุผลและเป้าหมายหลักในการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้าน HRD  โดย อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์