องค์ความรู้ : PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

       PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย
              1. กระบวนการทำงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
              2. กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       กระบวนการทำงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่

       1. สำนักนโยบายและแผน
           1.1 คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
           1.2 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
           1.3 คู่มือการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (E-Monitoring)

       2. กระบวนการเชื่อมโยงแผน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
           2.1 คู่มือกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

       3. กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐและเอกชน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
           3.1 ข้อมูลสำคัญของกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐ/เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

       4. สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
           4.1 คู่มือการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

       5. กลุ่มงานพัฒนาระบบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ก.พ.ร.)
           5.1 คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2559

       6. กระบวนการขับเคลื่อนและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย
           6.1 คู่มือปฏิบัติการ กระบวนงานการขับเคลื่อนและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การติดตามประเมินผลการดำเนินการใช้มาตรฐานทางวินัย/ปกครอง
                 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

       กระบวนการทำงานสนับสนุนที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่

       1. กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
           1.1 คู่มือแนวทางปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (กองการต่างประเทศ)
           1.2 กระบวนการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว (ศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย)

       2. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
           2.1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

       3. กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร กวพ. (สถาบันดำรงราชานุภาพ)
           3.1 คู่มือการปฏิบัติการกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559

       4. กระบวนการกลั่นกรองร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (สำนักกฎหมาย)
           4.1 กระบวนการกลั่นกรองร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

       5. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
           5.1 คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งานบริการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

       6. คู่มือการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" (กองสารนิเทศ)
           6.1 คู่มือการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้

       7. กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระรวงมหาดไทย (กองการเจ้าหน้าที่)
           7.1 กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระรวงมหาดไทย

       8. กระบวนการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
           8.1 คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
                 ภาคผนวกเพิ่ม 1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2542
                                    2. พจนานุกรมสมรรถนะ
                                    3. วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
                                    4. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่

       9. กระบวนการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยมหาดไทย (สถาบันดำรงราชานุภาพ)
           9.1 คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ 2559

       10. การพัฒนาระบบงานและปรับปรุงโครงสร้างประจำปี พ.ศ. 2559 (กลุ่มงานพัฒนาระบบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
             10.1 การพัฒนาระบบงานและปรับปรุงโครงสร้างประจำปี พ.ศ. 2559

       11. กระบวนการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์รับ - ส่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย (กองกลาง)
             11.1 กระบวนการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์รับ-ส่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย

       12. คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กองคลัง)
             12.1 คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       13. คู่มือกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
             กระทรวงมหาดไทย)    
             13.1  คู่มือกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       14. ตรวจสอบภายใน สป. 
             14.1 คู่มือการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ

       15. การจัดทำคำแนะนำ/แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในรูปแบบ Infographics (กลุ่มงานอำนวยการ
             ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
             15.1 คู่มือกระบวนงาน : การจัดทำคำแนะนำ/แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในรูปแบบ Infographics