องค์ความรู้ : การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศต่างๆ

      1. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
          (รวบรวมโดย นางสาวดวงพร บุญครบ สถาบันดำรงราชานุภาพ)                 

      2. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศฝรั่งเศส
          (รวบรวมโดย นางสาวดวงพร บุญครบ และนางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์รุ่งอรุณ สถาบันดำรงราชานุภาพ) 

      3.  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศญี่ปุ่น
          (รวบรวมโดย นางสาวดวงพร บุญครบ และนางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์รุ่งอรุณ สถาบันดำรงราชานุภาพ)                  

      4. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands)
          (รวบรวมโดย นางสาวดวงพร บุญครบ สถาบันดำรงราชานุภาพ และนายวิษณุ เมืองแก้ว สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)

      5. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศสหราชอาณาจักร
          (รวบรวมโดย นางสาวดวงพร บุญครบ สถาบันดำรงราชานุภาพ และนายวิษณุ เมืองแก้ว สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)                  

      6. เปรียบเทียบการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศต่างๆ
          (ทบทวนและวิเคราะห์โดย นางสาวดวงพร บุญครบ สถาบันดำรงราชานุภาพ)