องค์ความรู้ : การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

        1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        
2. สถิติข้อมูลสำคัญกระทรวงมหาดไทย มีความเหมือนหรือแตกต่างกับสถิติข้อมูลอื่นๆ อย่างไร

        3. ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย โดย นายวิทยา  สิงหราช  ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
            สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   

        4. การพัฒนาทักษะให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์/ผู้รับผิดชอบข้อมูลในจังหวัด โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        5. ข้อมูลและระบบฐานข้อมูล โดย อำนาจ ศรีพูนสุข

        6. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ และนางรัตนาภรณ์ ศรีพยัคฆ์

        7. รายการข้อมูลสถิติสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (ตาราง) ฉบับที่ 1

        8. รายการข้อมูลสถิติสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (ตาราง) ฉบับที่ 2

        9. รายการข้อมูลสถิติสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (ตาราง) ฉบับที่ 3

        10. คู่มือการใช้งาน SUN รุ่น V 240

        11. คู่มือการใช้งานรายงานข้อมูลสำคัญของจังหวัด ตามโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
              โดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และบริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

        12. รู้จัก Oracle
              12.1 Oracle data warehouse
              12.2 การใช้งาน Oracle Web Portal

        13. คู่มือการใช้งานรายงานข้อมูลสำคัญของจังหวัด โดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

        14. การใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางจังหวัดสำหรับเจ้าหน้าที่

        15. การจัดการระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด (admin)