องค์ความรู้ : ประชาคมอาเซียน

      องค์ความรู้ : ประชาคมอาเซียน จะให้ความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้
      1. ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
      2. ระเทศเพื่อนบ้าน
      3. ระชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
      4. ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน
      5. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

      ประเทศเพื่่อนบ้าน

      1. บทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสนับสนุนประชาคมอาเซียน : ประสบการณ์จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านการพัฒนาชนบท
          และแก้ปัญหาความยากจน โดย ดร.สุชาดา วัฒนา
          ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 41

      2. "การเมืองใหม่"ในเวียดนาม?  โดย ธีระ นุชเปี่ยม
          ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44

      3. ครั้งหนึ่งใน...เชียงตุง - เมืองลา  โดย ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
          ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44

      4. สถานที่ท่องเที่ยวในสะหวันนะเขต  โดย จารุดา เต็มโชค
          ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44

      5. บทบาทของเวียดนามในโลกสมัยใหม่  โดย หว่าย หว่อ เวียด
          ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44

      6. การค้าทางทะเลในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  โดย เอิบเปรม  วัชรางกูร
          ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44

 

      ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

      1. คนไทยไปอย่างไรในอาเซียน  โดย  ไมตรี  สุนทรวรรณ  และวิเชศ  คำบุญรัตน์
          ทื่มา : เว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      2. หนึ่งประชาคม สิบประเทศ ร้อยพ่อพันแม่ จะแก้อย่างไร โดย นายไมตรี สุนทรวรรณ
          ทื่มา : เว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง         

      3. การศึกษา:กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน  โดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
          ทื่มา : เว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ

      4. การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 (พ.ศ.2558) โดย อาจารย์สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
          สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ที่มา : การเสวนาทางวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 วันที่ 13 กันยายน 2554
                   ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

      5. อาเซียนในมิติสังคมวัฒนธรรม  โดย อ.สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
          ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 41

      6. แผนพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ : จุดร่วมด้านการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนและคุณลักษณะอุดมศึกษาไทยในอนาคต โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล
          และไชยณัฐ ดำดี
          ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44

      7. วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในอาเซียน โดย วัชระพงษ์ จิโสะ
          ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 45