องค์ความรู้ : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย


       องค์ความรู้ : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 3 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
       1. กรอบนโยบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
       2. ระเบียบ/กฎหมาย เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
       3. องค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

       กรอบนโยบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

       1. ยุทธศาสตร์ประเทศไทย
           ที่มา : http://www.ppb.moi.go.th/midev02/upload/ASEAN%20Strategy%20MOI%203.pdf

       2. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
           ที่มา : เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       3. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557-2561

       4. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
           ที่มา : เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       ระเบียบ/กฎหมาย เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

       1. กฎบัตรอาเซียน

       2. ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล
           ที่มา : วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2555

       3. มุมมองนักกฎหมายกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดย อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล 
           เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพนิติกรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
           จัดโดย สำนักกฎหมาย ร่วมกับสถาบันดำรงราชานุภาพ

       4. การเตรียมความพร้อมของนักกฎหมายกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.สุชาดา วัฒนา
           เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพนิติกรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
           จัดโดย สำนักกฎหมาย ร่วมกับสถาบันดำรงราชานุภาพ

      องค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

       1. ประเทศไทยกับอาเซียน โดย สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
           ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

       2. 7 ปรากฎการณ์ Social Network ในอาเซียน โดย วาวไพลิน ช่อวิเชียร
           ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

       3. คนไทย "ตระหนัก" หรือ "ตระหนก" กับประชาคมอาเซียน โดย ปัณญานัตย์ วิเศษสมวงศ์
           ที่มา : http://ewt.prd.go.th/ewt/region6/ewt_dl_link.php?nid=3387

       4. บทความพิเศษ "มองพม่า...มุมมองใหม่" โดย ปัณญนัตย์ วิเศษสมวงศ์
           ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

       5. สะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 เชื่อม "ไทย-ลาว" สู่อาเซียน จาก นสพ.ข่าวสดรายวัน
           ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

       6. แนวทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2552-2556 โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย
           ที่มา : http://www.thaifta.com/trade/nego_52-56.pdf

       7. รายงานการศึกษาวิจัย โครงการศึกษายุทธศาสตร์การทำ FTA ของไทย โดย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
           ที่มา : http://www.thaifta.com/trade/study/fta01.pdf

       8. ประชาคมอาเซียน โดย กรมอาเซียน
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45

       9. ความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน : ร่างตัวแบบในการนำไปปฏิบัติ โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล และไชยณัฐ ดำดี
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45

       10. จังหวัดกาญจนบุรี โอกาสผลกระทบ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45 

       11. จังหวัดตากเปิดประตูสู่อาเซียน
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45

       12. บึงกาฬ เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45

       13. ประสบการณ์การศึกษาดูงานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย ดร.สุชาดา วัฒนา
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45

       14. เกาหลีเพื่อนเก่าพัฒนาประเทศอย่างไร โดย สุดจิต นิมิตกุล
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45

       15. ศักยภาพเศรษฐกิจ ภายใต้เศรษฐกิจภูมิภาค โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 13 เล่มที่ 46

       16. ประชาคมอาเซียนกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาภาคอีสาน โดย ดร.สีดา สอนศรี
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45

       17. ความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในสังคมไทย โดย วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45

       18. การเตรียมความพร้อมของธุรกิจก่อสร้างที่มีต่อ AEC โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45

       19. อาเซียนกับการใช้พลังงานทางเลือก โดย ประสงค์ เลาหะพงษ์
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45

       20. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Culture Community; ASCC) สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนา โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล
             และไชยณัฐ ดำดี
             ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45

       21. กลุ่มประเทศ GMS กุญแจสำคัญของเออีเซี โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45

       22. เมื่อพม่าขยับคนไทยต้องเขยื้อน โดย นายธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45