องค์ความรู้ : competency

       1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือการประเมินสมรรถนะ ( Designing Tools for Competency Gap Analysis) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
           เมื่อวันที่ 23-24กุมภาพันธ์ 2554

       2.  สมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ โดย กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท.             

       3. สมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Competency-based Human Resouse Management) โดย ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค

       4. การจัดการสมรรถนะฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency Management) โดย ดร.เกิกเกียรติ ศรีเสริมโภค
           ที่มา : การสัมมนาการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

       5. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ระบบสมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       6. ภูเขาน้ำแข็ง

       7. ความสำคัญของ Competency

       8. Competency Model

       9. เปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอดีตกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นไปที่ Competency

       10. วิธีพัฒนา Competency ให้บุคลากร

       11. ความหมายและประโยชน์การเรียนการสอนผ่านเว็บ

       12. Core Competency

       13. การกำหนด Competency และจะพัฒนาให้เกิดขึ้นได้อย่างไร

       14. ตัวอย่างการนำ Competency ไปใช้สำหรับองค์กรที่น่าจะจำเป็นและเร่งด่วน

       15. ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานด้วยการพิจารณาจาก Competency

       16. ขั้นตอนการวางแผนงานบุคคลบนพื้นฐาน Competency

       17. ตัวอย่างแบบสอบถามข้อมูลพนักงานที่เน้นและไม่เน้น Competency

       18. 9 ขั้นตอน การหา Competency ที่เหมาะสม

       19. สมรรถนะ "(1) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน"

       20. สมรรถนะ "(2) ความถูกต้องของงาน"

       21. สมรรถนะ "(3) ความคิดวิเคราะห์"

       22. สมรรถนะ "(4) มองภาพองค์รวม "

       23. สมรรถนะ "(5) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ"

       24. สมรรถนะ "(6) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ"

       25. สมรรถนะ "(7) วิสัยทัศน์ "

       26. สมรรถนะ "(8) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ"

       27. สมรรถนะ "(9) ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน"

       28. สมรรถนะ "(10) การควบคุมตนเอง"

       29. สมรรถนะ "(11) การให้อำนาจผู้อื่น"

       30. สมรรถนะ "(12) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์"

       31. สมรรถนะ "(13) สภาวะผู้นำ"

       32. สมรรถนะ "(14) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม"

       33. สมรรถนะ "(15) ความมั่นใจในตนเอง"

       34. สมรรถนะ "(16) การสืบเสาะหาข้อมูล"

       35. สมรรถนะหลัก 5 ประการของข้าราชการ

       36. ความหมาย/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

       37. ประเภทของสมรรถนะ  

       38. ปัจจัยที่ส่งผลให้การนำ Competency ประสบผลสำเร็จ