การพัฒนาการใช้ระบบฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ความรู้ทั่วไป

       1. บทสรุปการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายมงคล สุระ เรื่อง "พัฒนาการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" โดย ศูนย์เทคโนโลยี
           สารสนเทศและการสื่อสาร

       2. การพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดย วิไลภรณ์ ศรีไพศาล (ที่มา : เอกสารความรู้ สดร. เล่มที่ 15/2552)

 

       คู่มือการใช้งาน

       1. การรวมรวบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ  โดย  ผศ.ดร.ประเสริฐ  เรือนนะการ  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       2. การอธิบายข้อมูลด้วยวิธีทางตัวเลข  กรณีข้อมูล มี 2 ชุด  โดย  ผศ.ดร.ประเสริฐ  เรือนนะการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       3. การอธิบายข้อมูลด้วยวิธีทางตัวเลข  โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ  เรือนนะการ  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       4. การอธิบายเซตของข้อมูล  โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ  เรือนนะการ  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       5. คู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารระดับจังหวัดสุรินทร์  โดย  สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

       6. การนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดเพชรบุรี)  โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

       7. การนำเข้าข้อมูลในระบบข้อมูล ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดบุรีรัมย์  โดย  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย

       8. ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด  โดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.มท.

 

       โปรแกรมการใช้งาน

       1. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับอธิบายข้อมูลด้วยวิธีกราฟ  โดย  ผศ.ดร.ประเสริฐ  เรือนนะการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร