องค์ความรู้ : ทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

                 เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

       ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

       1. ระบบฐานข้อมูลคืออะไร
           ที่มา : เว็บไซต์ราชภัฏจันทรเกษม

       2. การใช้งาน Fusion Chart ร่วมกับ PHP

       3. โปรแกรมระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

       4. คู่มือฝึกอบรม E-FORM และรายงาน

       5. เทคนิคการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

       6. แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

       7. การบันทึกข้อมูลและรายงาน (ฉบับย่อ) ปรับปรุงปี 2555

       8. การบันทึกข้อมูลและรายงาน (ฉบับเต็ม) ปรับปรุงปี 2555

       9. การ set ให้ IE มองเห็น Progress Bar การทำงานของ GDX
           ที่มา : http://www.chanthaburi.go.th/

       10. คู่มือการนำเข้าข้อมูลไฟล์ excel
            ที่มา : http://www.chanthaburi.go.th/

       11. คู่มือการ Set Configuration สำหรับ IE 7-8 ให้ใช้งานกับศูนย์ข้อมูลกลาง
            ที่มา : http://www.chanthaburi.go.th/

       12. คู่มือการ Set Configuration สำหรับ IE 10 ให้ใช้งานกับศูนย์ข้อมูลกลาง
            ที่มา : http://www.chanthaburi.go.th/