องค์ความรู้ : การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

       การบริหารจัดการ

       1. กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังชุมชน  โดย  สำนักงาน ป.ป.ส. 
           ที่มา : http://www.aspacngo.org/

       2. คำกล่าวมอบนโยบาย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) .ในพิธีมอบนโยบายความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและนโยบาย ด้านยาสพติด 
           เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก  ทำเนียบรัฐบาล 
           ที่มา : http://ncoc.moi.go.th/

       3. คำปราศรัญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีพุทธศักราช 2552 วันที่ 26 มิถุนายน 2552 ถ่ายทอดสดทางสถานี
           โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
           ที่มา : http://ncoc.moi.go.th

       4. สังเคราะห์บทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชน
           ที่มา : http://www.aspacngo.org/

       5. ยาเสพติดให้โทษ  โดย  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                       
           ที่มา : http://webnotes.fda.moph.go.th/

       6. ปัญหายาเสพติด : มุมมองทางสังคมวิทยา  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือนแก้ว  ภัทรานุประวัติ
           ที่มา : http://www.utcc.ac.th/

       7. ทำไมชุมชนต้องแก้ปัญหายาเสพติด  : โครงการเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านยาเสพติด
           ที่มา : http://www.aspacngo.org/

 

       การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

       1. หนังสือที่ มท 0211.1(ศตส.มท.)/ว3654 ลว 1 เม.ย.2552 เรื่องยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
           ที่มา : http://ncoc.moi.go.th/

       2. 9 ข้อสั่งการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันของรัฐบาล  ของนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
           รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ  ยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย  ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ กำกับดูแลการแก้ไขปัญหายาเสพติด
           และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภาคใต้  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
           ที่มา : http://ncoc.moi.go.th/

       3. ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
           ที่มา : http://www.aspacngo.org/

       4. แนวคิดและกลยุทธ์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยใช้ผู้ประสานพลังแผ่นดิน หรือ 25 ตาสับปะรด
           ที่มา : http://ncoc.moi.go.th/