องค์ความรู้ : การแปลงนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดลงสู่พื้นที่

       การบริหารจัดการ

       1. พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับยาเสพติด
           ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/

       2. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดและแนวโน้มของปัญหา โดย สำนักงาน ป.ป.ส.                  
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 34

       3. แนวคิดและกลยุทธ์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยใช้ผู้ประสานพลังแผ่นดิน หรือ 25 ตาสับปะรด
           ที่มา : http://ncoc.moi.go.th/

       4. ยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
           ที่มา : http://ncoc.moi.go.th/

       5. แนวทางการกำหนดเป้าหมายปี 2554 ตามปฏิบัติการ ประเทศไทยเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3
           ที่มา : http://www.ppb.moi.go.th

       6. สารระเหย : มฤตยูร้ายที่ต้องควบคุม โดย สุวิชาญ รักษ์รตนากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
           สำนักงาน ป.ป.ส. จากหนังสือวิทยาการสู่วิทยากรยาเสพติด เพื่อนวิทยากร ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน 2551 : สำนักงาน ป.ป.ส.
           ที่มา : http://nctc.oncb.go.th/

       7. วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2553 โดย โชติรส  อุตสาหกิจ  จาก วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 สิงหาคม- พฤศจิกายน 2553
           ที่มา : http://nctc.oncb.go.th/

 

       การป้องกันปัญหายาเสพติด

       1. การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภารกิจกของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 
           โดย สำนักศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 34

       2. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 34

       3. การป้องกันยาเสพติดโดยการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ตามแนวชายแดน โดย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 34

       4. รูปแบบการส่งเสริมหมู่บ้านชายแดนเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  โดย บัณฑิต คงเกลี้ยง จาก วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3
           สิงหาคม-พฤศจิกายน 2553
           ที่มา : http://nctc.oncb.go.th/

       5. ครอบครัวเข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  โดย สำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาสังคม                   
           ที่มา : http://nctc.oncb.go.th/

       6. "อ.บ.ต.สีขาว" รั้วชุมชนป้องกันยาเสพติด  ที่มา หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1525 ประจำวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2552
           ที่มา : http://nctc.oncb.go.th/

       7. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนกับการเปลี่ยนแนวคิดผู้ใหญ่  โดย พจนีย์  สาธิพันธ์ นักวิเคราะห์และแผนปฏิบัติการ สำนักพัฒนาการป้องกันและ
           แก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
           ที่มา : http://nctc.oncb.go.th/

 

       การปราบปรามยาเสพติด

       1. ปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด โดย กรมการปกครอง
           ที่มา : ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 34

       2. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยการตั้งจุดสกัด โดย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
           ที่มา : ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 34

       3. กว่าจะถึงวันนี้  โดย พ.ต.ท.กรภพ เอมชบุตร  จาก วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 สิงหาคม-พฤศจิกายน 2553
           ที่มา : http://nctc.oncb.go.th/

       4. คดียาเสพติดกับโทษประหารชีวิต โดย กอบกูล จันทวโร  จาก วารสารสำนักงาน ป.ป.ส.ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 สิงหาคม-พฤศจิกายน 2553
           ที่มา : http://nctc.oncb.go.th/

 

       การบำบัดรักษา

       1. วิทยาลัยลูกผู้ชาย (Spirit College) จังหวัดราชบุรี  โดย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 34

       2. หญิงแกร่งแห่งคลองเตย  จาก วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 สิงหาคม-พฤศจิกายน 2553
           ที่มา : http://nctc.oncb.go.th/

       3. เมนูใหม่ กับหัวใจอยากเลิกยา  โดย ทิพากร ชีวสกุลยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
           ที่มา : http://nctc.oncb.go.th/