องค์ความรู้ : การสร้างค่านิยมในการประหยัดพลังงาน

       การสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมการประหยัดพลังงาน

       1. ประหยัดพลังงานด้วยวัฒนธรรมลอจิสติกส์ โดย ดร.วิทยา สุหฤกดำรง
           ที่มา : ชงโคสาร ฉบับที่ 3/2550   

       นโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรีมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาล

       1. ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2556 โดย ชนานัญ บัวเขียว ผชช.ด้านนโยบายและแผน
           อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน   
           ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
          
       2. นโยบายพลังงานของประเทศ โดย นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
           ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

      คู่มือลดการใช้พลังงาน

       1. คู่มือการปฏิบัติการลดการใช้พลังงานสำหรับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 1) โดย สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
           ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

       2. คู่มือการปฏิบัติการลดการใช้พลังงานสำหรับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 2) โดย สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
           ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

       3. คู่มือ นักขับรุ่นใหม่ใส่ใจประหยัดน้ำมัน โดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
           ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

       4. คู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน โดย สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
           ที่มา : http://www.east.spu.ac.th/

       5. 52 วิธีประหยัดไฟฟ้า
           ที่มา : http://www.onep.go.th/library/index.php?option=com_content&view=article&id=131:52-

       6. เคล็ดลับง่ายๆ ในการประหยัดเงินและพลังงาน
           ที่มา : http://www.environment.nsw.gov.au/resources/communities/languageresources/130437-Energy-Thai.pdf

       7. 108 วิธีประหยัดพลังงาน โดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
           ที่มา : http://www.eppo.go.th/ 

       9. สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์สำนักงาน โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

       10. สาระวิธีประหยัดไฟ
             ที่มา : http://www.sert.nu.ac.th/Sert_image/document/03.pdf

       11. หน้าร้อน กับการประหยัดพลังงาน "อยู่สุขกายเย็นใจ ในเดือนโอเวอร์ฮีท"
             ที่มา : http://www.sert.nu.ac.th/Sert_image/document/01.pdf

       12. 10 บัญญัติประหยัดน้ำมัน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
             ที่มา : http://www.sert.nu.ac.th/Sert_image/document/05.pdf

       13. การประหยัดพลังงานในการเดินทางโดยรถยนต์ โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
             ที่มา : http://www.sert.nu.ac.th/Sert_image/document/06.pdf

       14. นี่สิบ้านหารสอง โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายหลังงานแห่งชาติ
             ที่มา : http://www.sert.nu.ac.th/Sert_image/document/07.pdf

       15. รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
             ที่มา : http://www.sert.nu.ac.th/Sert_image/document/08.pdf

       16. การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายหลังงานแห่งชาติ
             ที่มา : http://www.sert.nu.ac.th/Sert_image/document/10.pdf

       17. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่อง การประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ

       18. คู่มือประหยัดพลังงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรียบเรียงโดย นายมรกต  ศรีตูมแก้ว