องค์ความรู้ : ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

      1. บทสนทนาทางโทรศัพท์ที่ใช้ในการทำงาน โดย ฐิติพร อุนรัตน์ กองการต่างประเทศ สป.
          ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. เดือน มกราคม 2550

      2. คำกล่าวในพิธีเปิด พิธีปิดการประชุม และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โดย ฐิติพร อุนรัตน์ กองการต่างประเทศ สป.
          ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือน มีนาคม 2550

      3. การร่างหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
          ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือน เมษายน 2550

      4. กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย ฐิติพร อุนรัตน์ กองการต่างประเทศ สป.
          ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2550 

      5. การจัดทำประวัติส่วนตัว  CurriculumVitae  กำหนดการประชุม และกำหนดการต้อนรับ
          ที่มา : จดหมายข่าว สป. ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2549

      6. ศัพท์ภาษาอังกฤษ สถานที่-ตำแหน่ง

      7. บทสนทนาภาษาอังกฤษ