องค์ความรู้ : ความเสมอภาคหญิงชาย

       51. ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

       50. การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ ของ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
             ที่มา : http://www.dcy.go.th/woman_man/data/278.pdf

       49. ครอบครัว กับ ประชาคมอาเซียน โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
             ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

       48. สามสัมพันธ์ ห้าภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์สมดุลให้ครอบครัว โดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

       47. ความจำเป็นในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในระบบราชการ โดย สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและ
             สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       46. ความเสมอภาค คือ ความสุข โดย สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

       45. หลักสูตร คู่มือ ค่าย ครอบครัว
             โดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       44. พ.ศ.2548 : ปีแห่งการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ โดย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
             ที่มา : ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 25 ฉบับที่ 6 สิงหาคม - กันยายน 2548   

       43. สถานภาพสตรีไทย อดีต-ปัจจุบัน โดย สมุดข้อมูลสถิติหญิงและชาย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
             ที่มา : เว็บไซตhttp://www.data.cusri.chula.ac.th/Woman/doc2.doc

       42. ความสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
             ที่มา : จดหมายข่าวเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย ฉบับที่ 4 ปีที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2549

       41.  การพัฒนาภาวะผู้นำของนักบริหารในภาครัฐ : มุมมองบทบาทหญิงชาย โดย  ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ 

       40. องค์ความรู้ด้านสตรี
             ที่มา : http://www.women-family.go.th/  (สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

       39. องค์ความรู้ด้านครอบครัว
             ที่มา : http://www.women-family.go.th/  (สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

       38. จริงหรือ? มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน ลูกสาวต้องระมัดระวังเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าลูกชาย...เพราะลูกชายตั้งท้องไม่ได้
             โดย สำนักความเสมอภาคหญิงชาย
             ที่มา : วารสารสตรีและครอบครัว ฉบับที่ 2 ประจำปี 2554

       37. สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นไทย
             ที่มา : วารสารสตรีและครอบครัว ฉบับที่ 2 ประจำปี 2554

       36. การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 55 สู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กหญิงในด้านการศึกษา การฝึกอบรม วิทยาศาสตร์
             และเทคโนโลยีและการจ้างงานอย่างเท่าเทียม โดย สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
             ที่มา : วารสารสตรีและครอบครัว ฉบับที่ 2 ปี 2554

       35. ความรุนแรง เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์ อ. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
             ที่มา :  http://www.peace.mahidol.ac.th/th/doc/violence.pdf

       34. ความรุนแรงเกิดขึ้นที่บ้าน  โดย อภิญญา เวชยชัย
             ที่มา : เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       33. คู่มือการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
             ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://www.m-society.go.th/edoc_detail.php?edocid=719

       32. การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวนโยบายการพัฒนาสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย โดย นายสมชาย เจริญอำนวยสุข
             เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช จ.ชลบุรี
             ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http://www.women-family.go.th/wofa/home.php?mode=normal

       31. เอกสารการบรรยาย เรื่อง แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
             ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http://www.women-family.go.th/wofa/home.php?mode=normal

       30. ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555

       29. เครือข่ายประสานงานด้านการบูรณาการ บทบาทหญิงชาย ภายใต้กรอบเอเปค
             ที่มา : จดหมายข่าวเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548

       28. สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญในปี 2552 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรเครือข่ายฯ
             ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

       27. พนักงานอัยการกับงานคุ้มครองสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และความรุนแรงในครอบครัว โดย นางลัดดาวัลย์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 4  สินธุรักษ์  
             ผู้อำนวยการศูนย์อัยการคุ้่มครองสิทธิเด็กและครอบครัวกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
             ที่มา : http://www.ago.go.th/articles/ju4_140752_1.pdf 

       26. แถลงการณ์กัมพูชา
            ที่มา : การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของเอเซียตะวันออก ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อเรื่อง การสร้างความสามารถในการฟื้นตัว
                     จากเศรษฐกิจและการก้าวไป (Building resilience to Economic Crisis and Moving Forward) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554
                     ณ จังหวัดเสียมเรียบ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 

       25. บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดย นนทพรรณ  ศรีมังกร กองคุ้มครองและดูแลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
             กรมการกงศุล
             ที่มา : วารสารสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 57 ฉบับเดือนกันยายน 2553

       24. โครงการ ELFI ในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดย วงศ์เทพ  อรรถไกรวัลวที ผู้จัดการโครงการ ELFI ในพระดำริ
             ที่มา : วารสารสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 57 ฉบับเดือนกันยายน 2553

       23. ปาฐกถาพิเศษ โดย Dr.Amartya Sen  ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดและทฤษฎีเรื่องทางเลือก ทางสังคมและความเสมอภาคซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
             ทรัพยากรมนุษย์ โดย ภาวิณี จันทร์สำราญ กองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ
             ที่มา : วารสารสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 57 ฉบับเดือนกันยายน 2553

       22. เรียนรู้มุมมองความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ในแวดวงตำรวจ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ หอประชุมชุณหวัณ
             โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
             ที่มา : วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  (es.rpca.ac.th/es/download/journal/1-5.pdf)

       21. การบูรณาการเรื่องบทบาทหญิงชายในการพัฒนา โดย  จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
             ที่มา : www.cai.ku.ac.th/article/article_woman_050753.pdf

       20. ผู้หญิงกับอาชีพบริการทางเพศ เรื่องลับๆ ที่สังคมต้องยอมรับ และมองให้เห็น โดย สุรางค์ จันทร์แย้ม
             ที่มา : มุมมองสิทธิ์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2552)

       19. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์อาเซียน และมูลนิธเพื่อนหญิง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสียงให้ดัง ทำให้จริง
             ยุติการค้ามนุษย์" ณ ห้องประชุม 704  ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
             ที่มา : มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2553

       18. หยุดเลือกปฏิบัติเพราะความหลากหลายทางเพศ  โดย สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
            ที่มา : มุมมองสิทธ้  ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2553

       17. ปฐมบทสู่ สิทธิมนุษยชน
             ที่มา : http://thai.bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/hrintrothai.pdf (สถานทูตสหรัฐ กรุงเทพฯ . ประเทศไทย)

       16. บทความเรื่อง วันสตรีสากล : มุ่งสู่ความเสมอภาคทางเพศ โดย เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประไทย เอริค จี. จอห์น
             ที่มา : http://thai.bangkok.usembassy.gov/   (สถานทูตสหรัฐฯ)

       15. สิทธิสตรีด้านการเป็นผู้นำในครอบครัว  แปลโดย อิบนุ ร็อมลี ยูนุส
             ที่มา :  http://www.islamhouse.com/

       14. ปาฐกถาพิเศษของ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เรื่อง บทบาทสตรีไทย ในการพัฒนาประเทศในภาวะปัจจุบัน  ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
            เสวนาบทบาทสตรีไทย  วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
            ที่มา : http://www.women-family.go.th/  (สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

       13. บทความพิเศษ เรื่อง การพัฒนาสตรีและครอบครัว โดย รศ.วุฒิสาร ต้นไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
             ที่มา : http://www.women-family.go.th/  (สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

       12. LGBT สิทธิมนุษยชน และการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว โดย พีรดา ภูมิสวัสดิ์
            ที่มา : http://www.gender.go.th/ (ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย)

       11. บทความ เรื่อง สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  โดย คุณหญิงอัมพร มีศุข
             ที่มา : http://www.nhrc.or.th/   (สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

       10. การพัฒนาภาวะผู้นำของนักบริหารในภาครัฐ : มุมมองบทบาทหญิงชาย โดย ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ

       9. บทบาทของพ่อแม่ในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นเย่วชนที่ดีของสังคมไทย โดย กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ
           ที่มา : http://research.pit.ac.th/paj/2014/index.php/Journal/article/viewFile/63/64

       8. ผู้หญิงกับกฏหมายที่น่าสนใจ : ประกาศใช้แล้วกฏหมายคำนำหน้านามหญิง จาก จดหมายข่าวเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย

       7. ความเสมอภาคหญิงชายในมุมมองของศาสนาอิสลาม โดย วัลลภา  นีละไพจิตร

       6. ทัศนคติของครูที่มีต่อการทำแท้งของวัยรุ่น โดย จุฑามาศ เดชกิตติขจร

       5.  พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551 จาก จดหมายข่าวเพื่อเสริมสร้างความสมอภาคหญิงชาย  

       4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2550-2554 (ทบทวน ปี พ.ศ.2553) สำนักงานปลัด
           กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

       3. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 192/2550 ลว 26 เม.ย.2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานด้านเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
           สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       2. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 189/2550 ลว 25 เม.ย.2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
           สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       1. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 188/2550 ลว 25 เม.ย.2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายและจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้าน
           ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย