เรื่องทั่วไป

       1. การบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการ โดย นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย 
           ที่มา : การบรรยาย VDO Conference ให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 21 มี.ค.54

       2. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย ดร.สุทิติ ขัตติยะ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์

       3. การคิดให้เป็นระบบ โดย ดร.สุรชาติ กิ่มมณี

       4. การบริการที่ประทับใจ โดย สุพรรณี ภู่กำชัย กรมสุขภาพจิต

       5. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัดการพัฒนา โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ

       6. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สนจ.) โดย นายสมบูรณ์ สอนประภา หัวหน้า สนจ.นครพนม

       7. พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และประเพณีในราชสำนัก โดย อ.สรรชัย เทียมทวีสิน

       8. กลยุทธ์การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  โดย ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์

       9. คำบรรยายเรื่อง ศิลปะแห่งอำนาจ : วิธีสร้างสุขให้ผู้คนและสังคม  โดย ผศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี 

       10. ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยยุคใหม่ "ภาวะโลกร้อน ความร่วมมือในเวทีโลก" โดย อนุกรรมาธิการกรส่งเสริมท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้สู่ชุมชน
             กรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา

       11. การบริหารภาครัฐแนวใหม่และการพัฒนาระบบราชการ  โดย  ผศ.ปัณรส  มาลากุล ณ อยุธยา

       12. การพัฒนาระบบราชการไทย การพัฒนาองค์การ และการสร้างองค์กรที่เรียนรู้  โดย  ผศ.ปัณรส  มาลากุล  ณ อยุธยา

       13. การบริหารจัดการความคิดของผู้บริหาร  โดย  ศ.ดร.ศุภชัย  ยาวะประกาษ

       14. เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  โดย นายถิระโรจน์  เหลืองจริยากุล  กรรมการผู้จัดการบริษัท พี แอนด์ พี คอนซัลแทนท์ จำกัด  และคณะ

       15. The Secret กฏแห่งการดึงดูด  โดย  วันชัย  ประชาเรืองวิทย์

       16. วิทยาศาสตร์ทางจิตกับการทำงาน  โดย  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

       17. การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน โดย ผศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี

       18. ภ.ญ. จิราภรณ์  เชี่ยววิทย์  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลราชวิถี  บรรยายพิเศษที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่
             13 ก.ค.2549 เรื่อง "ดูแลสุขภาพวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใส"
             - ภาพกิจกรรม
             - เอกสารประกอบการบรรยาย

       19. การบรรยายเรื่อง การบริหารราชกรแบบบูรณาการ  โดย นายพงศ์โพยม  วาศภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  บรรยายเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 ในงานเผยแพร่
             ความรู้เนื่องในวาระสถาบันดำรงราชานุภาพครบรอบ 15 ปี

       20. การบริหารสู่ความเป็นเลิศและระบบข้าราชการพลเรือนยุคใหม่โดย ดร.สมโภชน์  นพคุณ  ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

       21. ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติและระดับภาค โดย นิตยา  กมลวัท  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.

       22. การบรรยายผ่าน VCS เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดย รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม  เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 51 ณ ห้องประชุม 1                           กระทรวงมหาดไทย

       23. การบริหารงานภาครัฐ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

       24. การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ

       25. บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อการปรับตัวของประเทศ  แผนฯ10 และขั้นตอนทำยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงาน/กรม

       26. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของสำนักงานจังหวัด

       27. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น  กทม.เมื่อ 23 มีนาคม ได้จัดบรรยายให้
             ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
             - หลักการปฏิบัติในงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
                  >> การจัดที่ประทับ (แบบไม่มีพิธีสงฆ์)
                  >> การทรงเปิดนิทรรศการ
                  >> การจัดโต๊ะเสวย
                  >> เวียนเทียน
             - หลักการปฏิบัติในการรับเสด็จ/ถวายรายงาน

       28. นโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

       29. ความเป็นมาและบาทบาทหน้าที่ของ POC

       30. ธรรมาภิบาล (Good Government) กับสังคมไทย โดย ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล

       31. การสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น (รูปแบบเทศบาล) โดย นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์

       32. การใช้ดุลยพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายของนายทะเบียนในการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
             ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 โดย นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์