องค์ความรู้ : อยู่ดีมีสุข

        1. นโยบาย ทิศทาง และการสนับสนุนจังหวัด ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผอ.สบจ.สป.

        2. การมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ปี 2551 โดย รองนายกโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ วันที่ 21 ก.ค.50 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

        3. การติดตามงานและการมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดปี 2551 ของ รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์)
            ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันที่ 12 กันยายน 2550

        4. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด โดย นายชัช กิตตินภดล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

        5. กรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดและแนวทางขั้นตอนในการปรับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด โดย ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

        6. ร่าง หลักการ วัตถุประสงค์ แผนงาน และเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ปี 2551

        7. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด โดย สุวรรณี คำมั่น
            ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม-กันยายน 2550

        8. การดำเนินการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด โดย ส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

        9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด
            (ปีงบประมาณ 2551) พ.ศ. 2550

        10. การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549
              เวลา 09.00-12.00 น. โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี

        11. แบบเอกสารประกอบการเสนอโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน (แบบ ยส.1)

        12. คู่มือการดำเนินงาน ปี 2551

        13. แผนชุมชน โดย จารุพงศ์ พลเดช รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
              ที่มา : เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน

        14. กรอบวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

        15. คำกล่าวของ นายอารีย์ วงศ์อารยะ รมว.มท. และนายพงศ์โพยม วาศภูติ ปมท. เกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
              ที่มา : จดหมายข่าว สป. เดือนกรกฎาคม 2550

        16. ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญา
             เศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย
              ที่มา : จดหมายข่าว สป. เดือนมิถุนายน 2550

        17. ผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด

        18. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550

        19. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินสำหรับการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด
              พ.ศ.2550

        20. แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550

        21. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด

        22. ปรับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดให้สอดคล้องกับ "ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข" โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
              ที่มา : จดหมายข่าว สป. เดือนกุมภาพันธ์ 2550

        23. กรอบวงเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

        24. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข พ.ศ. 2550

        25. การจัดการความรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดย ศิริพร รัตนะ และกุลประภัสร์ โกละกะ
              กองวิชาการและแผน กรมการพัฒนาชุมชน