องค์ความรู้ : การส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ

       คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน

       1. คู่มือจริยธรรมผู้ว่าราชการจังหวัด โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       2. หลักสูตร คู่มือ และแนวทาง การสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต (โครงการคนไทยไร้ทุจริต)
           โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวงยุติธรรม
           ที่มา : http://acoc.ops.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=40

       3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย นายนพดล เพชรสว่าง
           ที่มา : http://www.pacc.go.th/

       การส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม

       1. ดรรชนีชี้วัดหลักนิติธรรมของประเทศไทย โดย อภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
           ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

       2. จริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ : การนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายจรูญ ไชยศร, นางสาวปิยะนุช อรัณยกานนท์, นายรณรงค์ เสาเหม
           และนางรุ่งทิวา ทิพย์ธรรมธารา
           ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช.

       3. คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย นางชโลบล อังสวโรทัย, นางเบญจวรรณ นาวารัตน์, นายประวิตร บุตรศรี, นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี               
           และนางอัจฉราพร พิบูลย์สมบัติ
           ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช.

       4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

       5. วารสารวิชาการ ป.ป.ช.
           ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช.

       6. หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย คณิตา ราษฎร์นุ้ย ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
           ที่มา : เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

       7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

       8. กระบวนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย
           โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       9. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
           ที่มา : เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       10. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2554-2558)
           ที่มา : เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       11. สายธรรมนำชีวีเป็นสุข โดย พระพรหมบัณฑิต

       12. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

       การเสริมสร้างธรรมาภิบาล การสร้างความโปร่งใส

       1. บทความเผยแพร่วินัยที่เกี่ยวกับบัตรสนเทห์ เรียบเรียงโดย นางสาวกิตติสุข วรสิทธิ์ นิติกรปฏิบัติการ ฝ่ายวินัย กลุ่มการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
           สำนักงานบริหารงานกลาง สป.พม.

       2. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดย นายนพดล เพชรสว่าง
           ที่มา : http://www.pacc.go.th/

       3. พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ามีการฉ้อโกงแลทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
           ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช.

       4. ข้อเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมของนักการเมืองเพื่อป้องกันการทุจริตในประเทศไทย โดย นายโฆสิทธ์ิแสงกุศลส่ง นายธนทร ไพเราะ
           นางน้อยนภา จำคำ นางประภา เลี้ยงพาณิชย์
           ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช.