องค์ความรู้ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

      1. พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

      2. ธรรมาภิบาล (good governance) กับสังคมไทย  ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ  ฉบับที่ 7 

      3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเทศไทยใสสะอาด โดย ดร.สุทิน ลี้ปิติชาติ หัวหน้าโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
          รองเลขานุการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

      4. ทำไม? เศรษฐกิจพอเพียง
          ที่มา : เว็บไซต์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน (http://cddweb.cdd.go.th/economic/index.htm)

      5. การพัฒนาชุมชน กับ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย สรรค์ชัย อินหว่าง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
          ที่มา : บรรยายที่ห้องประชุม 1 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ งานเผยแพร่ความรู้เนื่องในวาระสถาบันดำรงราชานุภาพ ครบรอบ 15 ปี

      6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย