องค์ความรู้ : การบริหารทรัพยากรบุคคล

       1. ทิศทางของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  โดย รศ.ดร.นิสดาร์ก เวชานนท์ >>ดาวน์โหลด1>>ดาวน์โหลด2  

       2. แนวทางการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ จัดทำโดย สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

       3. สาระสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดย เลขาธิการ ก.พ.
           เนื่องในการเปิดศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงมหาดไทย วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2551 ณ กระทรวงมหาดไทย

       4. การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Developing the Performance Manage System)  โดย ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค

       5. รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน จัดทำโดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย
          
       6. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดย...สำนักงาน ก.พ

       7.  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

       8. ตารางเปรียบเทียบพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2534 กับพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
           ที่มา : เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.   www.ocsc.go.th

       9. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดย สำนักงาน ก.พ.

       10. พื้นฐานแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย อ.วิศรุต รักษ์นภาพงศ์
             ที่มา : การบรรยายให้แก่ผู้เข้าอบรมของสถาบันดำรงราชานุภาพ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2554

       11. การจัดตำแหน่งและจัดคนลง : จุดเปลี่ยนจาก"ซี"สู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่  โดย สำนักงาน ก.พ.

       12. วารสารดำรงราชานุภาพ รวมบทความการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีที่ 7 ฉบับที่ 22  มกราคม - มีนาคม 2550 

       13. แผนยุทธศาสตร์สป.มท.กับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.มท.
            ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. เดือน กรกฎาคม 2550 

       14. การยกเลิกระบบซี
             ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. เดือน กรกฎาคม 2550

       15. การรองรับการทำงานตามระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนใหม่ PC Specific
             ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. เดือน กันยายน 2550

       16. ความจำเป็นที่จะต้องทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
             ที่มา : วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มิ.ย.-ก.ค.50 

       17. 5 ขั้นตอนหลักในการกำหนดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดย ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา
             ที่มา : วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มิ.ย.-ก.ค.50)

       18. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน  โดย  อาจารย์ฉัตรมงคล  แน่นหนา คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
             บรรยายให้นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 16 ณ  วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี