จำนวนผู้เข้าชม
web counter free


ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ
วันที่
เรื่อง
46
30 ก.ย. 65
ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแบบสำรวจองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
- หนังสือถึงสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
- แบบสอบถามและแบบสำรวจฯ
45
5 ก.ค. 65
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตร "รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"
>> รายละเอียด
44
24 มิ.ย. 65
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รอบการประเมินที่ 2/2565
>> รายละเอียด
43
22 เม.ย. 65
การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
- แบบรายงาน
42
12 เม.ย. 65
ขอส่งแผนการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
- แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
41
3 มี.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- คำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- หนังสือแจ้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
40
21 ม.ค. 65
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ สป.มท. ครั้งที่ 1/2565
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษา สป. ที่ 76/2554 ลว 23 ก.พ.2554
- คำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สป. พ.ศ. 2565
- ระเบียบวาระการประชุม (ฉบับย่อ)
- ระเบียบวาระการประชุม (ฉบับเต็ม)
- ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้
- ปฏิทินการดำเนินงานของคณะทำงานฯ
- แบบตอบรับการประชุม
- รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2565
39
14 ม.ค. 65
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
>> คลิก
38
7 ธ.ค. 64
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รอบการประเมินที่ 1/2565 >> รายละเอียด
37
2 พ.ย. 64
พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๒
- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
- หนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- กำหนดการ
36
20 ต.ค. 64
ขอมอบคู่มือการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
หนังสือถึงส่วนราชการระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- คู่มือการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย >> e-Book
35
30 ก.ย. 64
การมอบวารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 21 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง "นักวางแผนมืออาชีพ"
- หนังสือถึงส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด สป.มท.
- หนังสือถึงสำนักงานจังหวัด
- อ่านวารสารดำรงราชานุภาพ เรื่อง "นักวางแผนมืออาชีพ"
34
15 ก.ย. 64
ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และแบบสำรวจองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- หนังสือถึงส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด สป.มท.
- หนังสือถึงสำนักงานจังหวัด
- แบบสอบถามและแบบสำรวจฯ
33
28 พ.ค. 64
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามตัวชี้วัดที่ 4
"ร้อยละของจำนวนข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ"
- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
- แบบฟอร์มรายงาน PDF, แบบฟอร์ม Excel
- หนังสือถึงหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาภาคทุกภาค
- แบบฟอร์มรายงาน PDF, แบบฟอร์ม Excel
- หนังสือถึงสำนักงานจังหวัด
- แบบฟอร์มรายงาน PDF, แบบฟอร์ม Excel
32
14 พ.ค. 64
การจัดกิจกรรม KM Day สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด"
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
- หนังสือถึงหน่วยงานระดับกรมในสังกัด มท.
- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
   ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด"
- เข้าชมผลงาน >> คลิก
31
5 เม.ย. 64
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 3/2564 
เรื่อง การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท. และสำนักงานรัฐมนตรี มท.
- หนังสือถึงหน่วยงานระดับกรมในสังกัด มท.
- หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
- ประเด็นการบรรยาย
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2563
- แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
30
12 มี.ค. 64
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 2 /2564 
เรื่อง เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
- กำหนดการ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
29
2 มี.ค. 64
รายงานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 64 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชั้น 8 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
- หนังสือถึงคณะทำงานจัดการความรู้ สป.มท.
- รายงานการประชุม
- แบบรับรองรายงานการประชุม
28
25 ก.พ. 64
การเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามตัวชี้วัดที่ 4
"ร้อยละของจำนวนข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ"
- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
- หนังสือถึงกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคทุุกภาค
- หนังสือถึงสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
- แบบรายงาน excel / แบบรายงาน PDF
27
19 ธ.ค. 63
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 1/2564 
เรื่อง การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
26
14 ก.ย. 63
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจฯ
- แบบสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ ปี 2563
- แบบสำรวจความต้องการที่จะให้ สป.มท.สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
- หนังสือถึงหน่วยงานภายใน สป.มท.
- หนังสือถึงส่วนราชการระดับกรมในสังกัด มท.
- หนังสือถึงสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
25
27 ส.ค. 63
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 6/2563 
เรื่อง ถอดรหัส : การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และจับดีกรีคดีทุจริตคอร์รัปชัน วันที่ 2 กันยายน 2563
- เอกสารบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
24
27 ส.ค. 63
การเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามตัวชี้วัดที่ 4
"ร้อยละของจำนวนข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ"
- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
- แบบรายงาน (PDF) / แบบรายงาน Excel
- หนังสือถึงสำนักงานจังหวัด
- แบบรายงาน (PDF) / แบบรายงาน Excel
23
25 มิ.ย. 63
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดส่งให้ สดร. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- หนังสือถึงสำนักนโยบายและแผน
- หนังสือถึงสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
- หนังสือถึงสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
- องค์ความรู้ที่ 1
- องค์ความรู้ที่ 2
- องค์ความรู้ที่ 3
22
14 ก.ค. 63
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 5/2563 
เรื่อง ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
- ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
- การพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย สำนักงาน ก.พ.
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปคำบรรยาย
- หนังสือถึงส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท และหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
- หนังสือถึงจังหวัดทุกจังหวัด
21
5 ก.ค. 63
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ    
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
- การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ โดย นางธีรีสา มัทวพันธุ์
- ส่งเสริมนวัตกรรมภาครัฐ โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
20
20 ก.พ. 63
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 3/2563
เรื่อง มหาดไทยร่วมใจขับเคลื่อนการลดและคัดแยกขยะ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
- มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573
  โดย นายบัญชาการ วินัยพานิช กรมป้องกันและควบคุมมลพิษ
- มหาดไทยร่วมใจขับเคลื่อนการลดและคัดแยกขยะ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดย กรมการปกครอง
- การจัดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- สรุปการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
19
14 ก.พ. 63
นำส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 313/2563 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง แต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หนังสือเรียนทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้
- คำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานฯ
18
10 ม.ค. 63
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 2/2563
เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ภาพรวมการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายและแผนในระดับพื้นที่ (One Plan) โดย นายทรงกลด สว่างวงศ์
- การบริหารคณะกรรมการหมู่บ้าน และการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดย กรมการปกครอง
- แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
  ในระดับอำเภอและระดับตำบล พ.ศ. 2562 โดย กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
- การจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดย กรมการพัฒนาชุมชน
- การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ โดย นายนพรัตน์ ศรีพรหม กรมการปกครอง
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
17
24 ต.ค. 62
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค digital disruptive world
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
- การบริหารงานบุคคลยุคใหม่ โดย นายพงศ์โพยม วาศภูติ
- People Management in Digital Disruptive World โดย นายมนูญ สรรค์คุณากร
- เสียงการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
16
25 ก.ย. 62
ประกาศยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
- ประกาศ
15
1 ส.ค. 62
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง "มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้"
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
14
20 มิ.ย. 62
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
เรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ" เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562
- สรุปการบรรยาย
13
20 พ.ค. 62
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
เรื่อง "ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สู่จังหวัด 4.0" เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
- ศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact : GECC โดย นางมาลินี ภาวิไล
- เสียงการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
12
26 มี.ค. 62
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ" เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 โดย นางสาวณัฐฐวรรณ อินทรทิตย์
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ระเบียบบริหารงบประมาณ
- เสียงการบรรยาย
11
1 มี.ค. 62
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
เรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง" เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง (ท่านถาม เราตอบ)
- เสียงการบรรยาย
10
  หลักราชการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์
- หลักราชการ 10 ประการ
9
1 ก.พ. 62
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
เรื่อง ชวนมหาดไทย ปรับพฤติกรรมเพื่อลดขยะ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
- แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย โดย นายบัญชาการ วินัยพานิช
- แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง โดย ผอ.คณิตา ราษฎร์นุ้ย
- มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน สถ.
- ชวนมหาดไทยปรับพฤติกรรม เพื่อลดขยะ โดย กพร.สป.
- เสียงการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
8
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คาเฟ่อเมซอน และสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน ของ บ.ปตท.จก. (มหาชน)
และครั้งที่ 2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บ.ซีพีออลล์ จก. (มหาชน)
- สรุปการดูงาน
7
20 พ.ค. 61
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งที่ 4
เรื่อง การโอนทรัพย์สินและการขอใช้พื้นที่/ที่ดิน ที่ราชพัสดุ
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดย นายทวีชัย ลิยี่เก ผอ.กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
6
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
เรื่อง รู้ลึก รู้รอบ ขอบเขตการเขียนหนังสือราชการ โดย นายอำนาจ ศรีพูนสุข
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
5
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
เรื่อง เทคนิคการสรุปกรอบแนวคิดเพื่อการนำเสนอ (Powerpoint) อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
4
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย นางพรทิพย์ พวงคุ้ม กรมบัญชีกลาง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
- สรุปการบรรยาย
3
1 มิ.ย. 60
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในบริบทกระทรวงมหาดไทย"
โดย ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดีโอการบรรยาย
2
20 เม.ย. 60
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โดย นายสามารถ แสงรินทร์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
- ฟังเสียงการบรรยาย
- อกสารประกอบการบรรยาย
1
4 มี.ค. 60
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน Corporate Social Responsibility"
โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
- สรุปการบรรยาย