การบริหารจัดการความรู้ KM

       แผน KM

       1. แผน KM ปี 2559

 

       การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

       1. คุณวราพร  แสงสมพร  หัวหน้างานจัดการความรู้  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพงาน  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล บรรยายพิเศษ  เรื่อง การจัดการความรู้
           (Knowledge    Management) เมื่อ 11 มกราคม 2549 ที่ห้องประชุม 1 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ   อ่าน>>สรุปคำบรรยาย|

       2. การบริหารจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  บรรยายโดย  ดร. ปริญญา  ทุมสท้าน

       บทความด้านการจัดการความรู้

       1. จะนำkm มาใช้ในองค์กรได้อย่างไร โดย  ธเนศ  ขำเกิด