ตัวชี้วัด/แผน KM และผลการดำเนินงาน

        คำสั่ง
        1. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 371/2548 ลว 3 ส.ค.2548 เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการองค์ความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)
           
ในกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
        
2. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง ที่ 9/2549 ลว 10 ม.ค.2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษา
        3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 485/2549 ลว 16 พ.ย.2549 เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)
            ในกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
        4. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง ที่ 675/2549 ลว 19 ธ.ค.2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษา
        5. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง ที่ 76/2554 ลว 23 ก.พ.2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
        6. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง ที่ 209/2559 ลว 17 มี.ค.2559 เรื่อง แต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


        คำรับรองการปฏิบัติราชการ
        1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2549
        2. คำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2559
        3. คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2559

 

        แผน KM
         1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2549
         2. แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2550
         3. แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2551
         4. แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2552
         5. แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2553
         6. แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2554
         7. แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2555
         8. แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2556
         9. แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2559
 

       

        ผลการดำเนินงาน
        1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
        2. ผลคะแนนตัวชี้วัด ปี 2549
        3. ผลคะแนนตัวชี้วัด ปี 2550
        4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ปี 2559
        5. การทบทวนองค์ความรู้และสำรวจความต้องการด้านการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
            - ส่วนกลาง
            - ส่วนภูมิภาค
        6. การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
            6.1 การประชุมครั้งที่ 1/2560 (วันศุกร์ที่ 17 มี.ค.60)
                  - เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ
                  - รายงานการประชุมคณะทำงานฯ
            6.2 การประชุมครั้งที่ 2/2560 (วันศุกร์ที่ 21 เม.ย.60)
                  - เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ
                  - รายงานการประชุมคณะทำงานฯ   

 

        แผนการดำเนินงาน
        
1. แผนการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
        2. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
        3. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561