ระเบียบ/กฎหมาย

       สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

       1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551

       2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

       3. การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

       4. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี

       5. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

       6. การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ
           การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

       สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

       1. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

       2. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

       3. การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติเพื่อประกอบการเบิกจ่าย

       4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

       5. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

       6. แบบฟอร์ม 7129-7140 ที่ใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล

       7. หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

       8. หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว

       9. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร

       10. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

       11. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

       ระเบียบพัสดุ

       1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
 
       2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
           พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542

       3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

       4. ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นพัสดุและครุภัณฑ์

       5. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

       6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 โดย เชิดชัย มีคำ

       7. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

       ค่าเช่าบ้าน

       1. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

       2. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547

       3. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2550

       4. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556

       5. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

       6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549

       7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

       8. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551

       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

       1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549

       2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

       3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

       4. การเบิกค่าลงทะเบียน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว51 ลว 18 มีนาคม 2548)

       5. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลว 14 มกราคม 2556)

       6. มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย (ด่วนที่สุด ที่ นร 0708/096 ลว 20 พฤศจิกายน 2552)

       7. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ที่ กค 0409.3/4964 ลว 18 มีนาคม 2548)

       8. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ
           ที่ กค 0409.6/ว399 ลว 15 พ.ย.50)

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

       1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2548)

       2. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

       3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

       4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

       5. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ที่ นร 0704/ว2 ลว 3 ต.ค.2555)

       6. ซักซ้อมหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ที่ มท 0203.1/ว652 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2554)

       7. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406/ว5 ลว 31 มกราคม 2554)

       ระเบียบ/กฎหมายอื่นๆ

       1. การตรวจสำนวนการสอบสวน โดย สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.

       2. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร โดย สุรเกียรติ ฐิตะฐาน สำนักงาน ก.ถ.

       3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

       4. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

       5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

       6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

       7. สรุปภาพรวมกระบวนการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

       8. กฎหมายข้าราชการพลเรือนกับการเปลี่ยนแปลงที่ข้าราชการควรรู้ โดย นายศรัณย์ พรไพศาลดี ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงาน ก.พ.

       9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตราไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550

       10. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550

       11. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

       12. พระราชบัญญัติ เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

       13. พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

       14. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

       15. พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

       16. พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

       17. พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

       18. พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548

       19. พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550

       20. พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551

       21. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก (27 ก.ย. 2545)

       22. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

       23. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

       24. พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

       25. วินัยข้าราชการพลเรือนรายมาตรา โดย เอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์

       26. การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษและการลงโทษทางวินัย โดย จารุวรรณ คุณธรณ์ และศักดริน โต๊ะเฮง

       27. สิทธิ์ที่จะรู้ โดย ดร.นคร เสรีรักษ์