คู่มือ/เอกสารที่น่าสนใจ

       1. คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       2. คู่มือ/เอกสารที่น่าสนใจ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอกนิกส์ของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)


       3. คู่มือ/เอกสาร ที่น่าสนใจ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ที่มา : เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.
            - คู่มือ
            - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
            - คู่มือและเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่