เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย/สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
           -  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553
           -  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559    

       2. การสัมมนาทางวิชาการ "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 120 ปี ในปี 2555
           สรุปผลการสัมมนา
           -  กรุงเทพมหานคร
           -  เชียงใหม่
           -  ขอนแก่น
           -  สุราษฎร์ธานี
           -  พระนครศรีอยุธยา>>สรุปการบรรยาย>>สรุปการถอดรหัส

       3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2556-2561)

       4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2557-2561) (ฉบับปรับปรุง)

       5. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556-2561

       6. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง)

       7.  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)  ของกระทรวงมหาดไทย

       8. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)  ของสำนักงานกระทรวงมหาดไทย

       9. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ของกระทรวงมหาดไทย

       10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย