องค์ความรู้ : จริยธรรม

      1. การบรรยายธรรมเรื่อง "สายธรรมนำชีวีเป็นสุข" โดย พระพรหมบัณฑิต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

      2. โลกธรรม ธรรมที่อยู่คู่กับโลก โดย พ.อ.หลักแก้ว  อัมโรสถ ผู้จัดการรายการ รู้รักษ์แผ่นดิน

      3. การบรรยายเรื่อง พุทธธรรมกับสังคม โดย พ.อ.หลักแก้ว อัมโรสถ ผู้จัดรายการ  รู้รักษ์แผ่นดิน

      4. การบรรยายธรรมเรื่อง ปัญญาชน วิถีพุทธ  โดย  พระราชวิจิตรปฏิภาณ

      5. ชีวิตโดยฉันทะ และลดกิเลส เพื่อการพ้นทุกข์  โดย นายศรีภูมิ  ศุขเนตร  (อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม)

      6. คุณธรรมและจริยธรรม  จากมุมจริยธรรม วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย

      7. การสานเสวนา เรื่อง “การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท”  โดยสำนักงาน ก.พ.
          ที่มา : มุมจริยธรรม วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย

      8. คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร  จากมุมจริยธรรม  วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย

      9. การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม 
          ที่มา : มุมจริยธรรม  วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย

      10. วันธรรมสวนะ  จาก  มุมจริยธรรม วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย

      11. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 – 2550  
           ที่มา : มุมจริยธรรม  วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย

      12. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

      13. วารสารดำรงราชานุภาพ รวมบทความคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
           ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 23  (เมษายน - มิถุนายน 2550)

      14. การดำเนินงานด้านจริยธรรมของสป.มท. ที่มา: วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มิ.ย.-ก.ค.50

      15. การสร้างองค์การที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม  เป็นบทความเรียบเรียง โดย นางปานจิต  จินดากุล นักพัฒนาระบบราชการ 8 ว สำนักงาน ก.พ.ร.
            จากบทความพิเศษซึ่งบรรยายโดยศาสตราจารย์ Donald C.Menzel ประธานสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.2005-2006)
            ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ http://www.opdc.go.th

      16. นโยบายรัฐบาลด้านการส่งสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความสมานฉันท์แก่คนในชาติ
            ที่มา : แผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2550  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม

      17. ข้อกำหนด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ.2545

      18. การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ทำความเข้าใจกับคำว่า "จริยธรรม" 
            ที่มา : http://www.wiruch.com

      19. วาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตมิชอบในภาครัฐ